Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/185 av 2. februar 2017 om fastsettelse av overgangsbestemmelser ved anvendelsen av visse bestemmelser i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004

Commission Regulation (EU) 2017/185 of 2 February 2017 laying down transitional measures for the application of certain provisions of Regulations (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.7.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.8.2017)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2017/185 forlenger overgangsordninger i forbindelse med gjennomføringen av europaparlaments- og rådsforordningene (EF) nr. 853/2004 (animaliehygienefororodningen) og (EF) nr. 854/2004 (animaliekontrollforordningen). 853/2004 og 854/2004 trådte i kraft i EU 1. januar 2006 og medførte betydelige endringer av de regler og prosedyrer som skal følges av næringsmiddelvirksomhetene og medlemsstatenes kompetente myndigheter. Praktisk gjennomføring av enkelte bestemmelser i disse forordningene, har vært vanskelig. På grunn av dette ble det, først ved forordning (EF) nr. 2076/2005, deretter ved forordning (EF) nr. 1162/2009 og til slutt ved forordning (EU) nr. 1079/2013 fastsatt overgangsordninger. Overgangsordningene i forordning (EU) nr. 1079/2013 utløpte 31. desember 2016. Fordi det fortsatt er konstatert utfordringer på en del områder og fordi medlemslandene ikke er blitt enige om et felles importregelverk, er det behov for at overgangsordninger fastsatt i forordning (EU) nr. 1079/2013 videreføres. Dette gjøres i forordning (EU) 2017/185.

Overgangsordningene er:

- Forordning (EF) nr. 853/2004 får ikke anvendelse ved direkte levering av små mengder kjøtt fra fjørfe og haredyr fra produsent til sluttforbruker eller til lokal detaljist som leverer dette direkte til sluttforbruker. Dette gjelder vanligvis kun ferskt kjøtt.

- Unntak fra visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 853/2004 og 854/2004 om import til Fellesskapet av animalske produkter. Dette gjelder bestemte importvarer der de folkehelsemessige betingelsene for import til Fellesskapet ennå ikke har blitt harmonisert. Behovet for forlenget overgangsperiode vil være tilstede inntil den kommende harmonisering av fellesskapslovgivningen finner sted. Import av slike animalske produkter skal i stedet oppfylle importmedlemsstatenes folkehelsevilkår for import.

- Unntak fra visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 853/2004 om importkrav til driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som importerer næringsmidler som inneholder både produkter av vegetabilsk opprinnelse og foredlede produkter av animalsk opprinnelse (unntak for sammensatte produkter, som er en del av forordning (EU) nr. 28/2012). Import av slike animalske produkter skal i stedet oppfylle importmedlemsstatenes folkehelsevilkår for import.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften) og forskrift 22. desember 2008 nr. 1622 om særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum (animaliekontrollforskriften).

Mattilsynet sender ikke forordning (EU) 185/2017 på høring, med hjemmel i forvaltningsloven § 37 og utredningsinstruksen pkt. 3.3, fordi denne endringen gjelder en forlengelse, og flytting, av en overgangsordning. Informasjon til offentlige myndigheter og næringen om forlengelsen gis per e-post og nyhetsmelding etter fastsettelsen av den norske endringsforskriften.

Forordningen bidrar til å gjøre regelverket lettere å etterleve, fordi enkelte krav ikke må følges. Forordningen er nøytral i forhold til å bidra til regelverksforenkling.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet, på grunn av at overgangsordningen videreføres.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant forordningen EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet støtter forordningen fordi den muliggjør en enklere overgang til full bruk av forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004.

Mattilsynet anser forordningen som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 07.07.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.07.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
02.02.2017
Anvendelsesdato i EU
01.01.2017
Opphører å gjelde
31.12.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.05.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
07.07.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.07.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.07.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.07.2017
Anvendes fra i Norge
10.07.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0185
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro