Merking av kapasiteten til oppladbare batterier

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1103/2010 av 29. november 2010 om regler for merkning av kapasiteten til bærbare oppladbare batterier og bilbatterier og -akkumulatorer i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/66/EF

Commission Regulation (EU) No 1103/2010 of 29 November 2010 establishing, pursuant to Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council, rules as regards capacity labelling of portable secondary (rechargeable) and automotive batteries and accumulators

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.10.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.5.2012)

Sammendrag av innhold
Bakgrunnen for hoveddirektivet på batteriområdet - direktiv 2006/66/EF - var å minimalisere både nye og brukte batteriers og akkumulatorers negative påvirkning på miljøet gjennom hele livssyklusen og derved medvirke til å beskytte, bevare og forbedre miljøet. Det var også viktig å fremme løsninger som bedre ivaretar råstoffer som finnes i brukte batterier.

Ved forordning (EU) nr. 1103/2010 innføres nærmere regler for merking av kapasiteten av bærbare gjenoppladbare batterier og bilbatterier og -akkumulatorer. Ved å øke den gjennomsnittelige levetiden til gjenoppladbare batterier vil avfallsmengdene kunne reduseres. Dersom riktig batteri velges til et apparat vil dette også bidra til å redusere mengden kasserte batterier og akkumulatorer.
Rettsakten inneholder detaljerte/spesifikke bestemmelser om følgende:
• Kapasitetsmåling vedrørende bærbare gjenoppladbare batterier og bilbatterier og -akkumultatorer (vedlegg II)
• Opplysninger på kapasitetsmerket(vedlegg III)
• Merkets minimumsstørrelse og plassering (vedlegg IV)
• I vedlegg I fremgår hva som unntas fra krav om kapasitetsmerking.

mer
Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten direktiv 2006/66/EF er hjemlet i traktatens art. 175(1) og art. 95(1).

Rettslige konsekvenser: Direktiv 2006/66/EF ble innlemmet i EØS-avtalen i 2007. Batterier reguleres i følgende forskrifter:
• Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)
• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallforskriften).

Gjennomføring av forordning (EU) nr. 1103/2010 vil skje ved forskriftsendring. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer for batterier legges ut på hjemmesiden til Klima- og forurensningsdirektoratet.
Klima- og forurensningsdirektoratet har gjennomført høring (høringsfrist var medio februar 2012) av forskriftsendringer som vil gjennomføre flere EØS-rettsakter vedrørende batterier.

Økonomiske/administrative konsekvenser: Rettsakten anses ikke å ha særskilte økonomiske/administrative konsekvenser utover arbeidet med forskriftsendring og konsekvenser omtalt i konsekvensutredningen for hoveddirektivet 2006/66/EF samt direktiv 2008/103/EF og beslutningene 2008/763/EF og 2009/603/EF.

Gruppe 2; Rettsakten er vurdert til å omfattes av gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering
Rettsakten er en videreutvikling, presisering og forbedring av regelverk som tidligere er innlemmet i EØS-avtalen. Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status

Forordning (EU) nr. 1103/2010 ble vedtatt 29. november 2010. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 30. april 2012 ved EØS-komitebeslutning nr. 88/2012.
Norske myndigheter deltar aktivt i EUs ekspertarbeid på området er ellers i kontakt med berørte parter.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
29.11.2010
Anvendelsesdato i EU
30.11.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 19.1.2017, p. 667-671
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.10.2012
Anvendes fra i Norge
24.10.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R1103
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro