Medisinsk utstyr: endringsbestemmelser om meldte organer i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/666 av 18. mai 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 920/2013 med hensyn til utpeking og kontroll med teknisk kontrollorgan

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/666 of 18 May 2020 amending Implementing Regulation (EU) No 920/2013 as regards the renewal of designations and the surveillance and monitoring of notified bodies

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.6.2020)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 920/2013 etablerer en felles prosedyre og praksis i EØS for utpeking, tilsyn og kontroll med teknisk kontrollorgan for medisinsk utstyr. Utpekingen er gyldig i fem år.Myndighetens tilsyn med tekniske kontrollorgan omfatter stedlig tilsyn og "observed audits". Tilsynsarbeidet skal gjennomføres med følgende intervaller: a) minst hver 12. måned for teknisk kontrollorgan med over 100 kunder og b) minst hver 18. måned for øvrige tekniske kontrollorgan.

Gitt konsekvensene av covid-19 kan det hende at utpeking, tilsyn og kontroll md teknisk kontrollorgan ikke vil kunne gjennomføres innenfor de tidsfrister som forodning (EU) nr. 920/2013 fastsetter. Videre kan det hende at de prosedyrene som fastsettes i (EU) nr. 920/2013 heller ikke vil kunne overholdes. Av den grunn er det gjennom forordning (EU) 2020/666, som dette EØS-notatet omhanler, oppstilt visse unntak som skal sikre at tekniske kontrollorgan ikke mister utpeking på grunn av forhold knyttet til covid-10 som medfører at tilsynsmyndigheten ikke er i stand til å oppfylle alle krav til utpeking og tilsyn som følger av forordning (EU) 920/2013.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 920/2013 er gjennomført i forskrift 15. desember 2005 nr. 1690 om medisinsk utstyr § 2A-3. Forordning 2020/666 vil inntas ved henvisning i samme bestemmelse.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke medføre økonomiske og administrative konsekvenser for verken Legemiddelverket eller teknisk kontrollorgan i Norge.

Vurdering
Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.05.2020
Anvendelsesdato i EU
19.05.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.06.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
18.06.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.06.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.06.2021
Anvendes fra i Norge
29.06.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0666
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro