Matkjeden, dyrehelse, dyrevelferd og plantehelse: tillegg til liste over dyresykdommer og zoonoser

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 4. november 2016 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 652/2014 om forvaltning av utgifter knyttet til matkjeden, dyrehelse, dyrevelferd og plantehelse og knyttet til plantehelse og formeringsmateriale angående tillegg til listen over dyresykommer og zoonoser i vedlegget

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 4 November 2016 amending Annex II to Regulation (EU) No 652/2014 of the European Parliament and of the Council laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material by supplementing the list of animal diseases and zoonoses in that Annex

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 4.11.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) De særlige betingelser, der skal tages hensyn til, jf. artikel 10, stk. 2, litra a) og c) i forordning (EU) nr. 652/2014, er opfyldt for fåre- og gedepest, oplistet som "peste des petits ruminants" af Verdensorganisationen for Dyresundhed, fårekopper, gedekopper og lumpy skin disease, der er oplistet udelukkende i bilag I til forordningen, der oplister sygdomme, der kan ydes tilskud til i henhold til artikel 6 i forordningen, vedrørende hasteforanstaltninger.

(2) Fåre- og gedepest er en yderst smitsom virussygdom hos får og geder, der er endemisk i Østafrika, Den Arabiske Halvø, mellemøstlige lande og Indien. Den er udbredt i Afrika og Asien og er blevet indrapporteret i Tyrkiet og nordafrikanske lande siden 2014.

(3) Fåre- og gedepest overføres gennem direkte kontakt, og sygdommen ville hovedsageligt overføres til infektionsfrie områder ved transport af inficerede dyr. Geder anses som værende mere modtagelige end får, men infektion hos får kan blive overset.

(4) Fårekopper og gedekopper er alvorlige, yderst smitsomme sygdomme hos får og geder forårsaget af capripox-virus og med en alvorlig indvirkning på fåre- og gedeavls rentabilitet, forårsagende forstyrrelser i samhandelen i Unionen og eksporten til tredjelande.

(5) Fårekopper og gedekopper er endemiske i nordafrikanske, mellemøstlige og asiatiske lande med tilbagevendende udbrud i Grækenland og Bulgarien, indslæbt fra et tilgrænsende tredjeland.

(6) Lumpy skin disease en yderst smitsom virussygdom hos kvæg, der overføres gennem vektorinsekter, med en alvorlig indvirkning på kvægavls rentabilitet, forårsagende forstyrrelser i samhandelen i Unionen og eksporten til tredjelande. Den er endemisk i de fleste afrikanske lande, og i årene 2012 og 2013 har den spredt sig til Mellemøsten og Tyrkiet. Der har været adskillige udbrud i Grækenland siden august 2015, og sygdommen spredte sig til Bulgarien i marts 2016 og derefter til flere vestlige Balkanlande.

(7) Den epidemiologiske situation for fårekopper, gedekopper og lumpy skin disease udvikler sig hurtigt, og sygdommene spreder sig også inden for Unionen med betragtelig negativ påvirkning på husdyrproduktion og -handel.

(8) Derudover, efter anmodning fra Kommissionen, afgav Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) videnskabelige udtalelser om overvågningsmetoder, der skal implementeres af Unionen for at sikre tidlig påvisning af fåre- og gedepest, fårekopper og gedekopper og lumpy skin disease, for at reagere herpå og dermed undgå spredning af sygdommene og udrydde dem på kort tid.

(9) For at gennemføre passende etårige eller flerårige overvågningsprogrammer til tidlig påvisning af ovennævnte sygdomme er det derfor nødvendigt at tilføje fåre- og gedepest, fårekopper, gedekopper og lumpy skin disease på listen over dyresygdomme og zoonoser i bilag II til forordning (EU) nr. 652/2014. Artikel 10, stk. 2, i forordning (EU) nr. 652/2014 tillægger Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter for at supplere listen af sygdomme og zoonoser i bilag II i forordningen. Kommissionen kan udelukkende supplere listen i bilag II til forordning (EU) nr. 652/2014 ved at ændre nævnte bilag.

(10) Bilag II til forordning (EU) nr. 652/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.11.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet