Maskindirektivet 2006

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF av 17. mai 2006 om maskiner og om endring av direktiv 95/16/EF (omarbeiding)

Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast)

Siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.10.2021 og kunngjort i EU-tidende 24.1.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.10.2010)

Direktiv 2006/42 erstatter direktiv 98/37/EF om maskiner og endrer direktiv 95/16/EF om heiser. Direktiv 2006/42/EF ble vedtatt i EU 17. mai 2006, og publisert i OJ 9. juni 2006.

Dette notatet er utarbeidet av Direktoratet for arbeidstilsynet og Arbeidsdepartementet og er oppdatert pr. 21. oktober 2010.

Sammendrag av innhold
Direktivets virkeområde er utvidet til å omfatte visse typer av heiser. Nytt er også at visse typer bærbart utstyr med eksplosiv ladning som ikke påvirker emnet er omfattet. Direktivet har også en mer presis definisjon av hva som skal defineres som maskiner. Maskiner som er ekskludert fra direktivet er også tydelig angitt. Direktivet angir også tydeligere hvilke delmaskiner som er omfattet, og hvilke deler av direktivet som kommer til anvendelse på disse.

Omfang

Det nye maskindirektivet omfatter nå også: - Håndverktøy med drivladning, som bare er beregnet for industriell eller teknisk bruk, som boltpistoler og slagmaskiner; før behandlet under våpen. - Byggeplassheiser for løfting av personer og gods; før nasjonal lovgivning. - Heiser med fart under 0,15 m/s (handicapheiser); før under heisdirektivet (95/16/EF). - Delmaskiner.

Direktivet omfatter ikke elektriske og elektroniske produkter som: - Husholdningsapparater for privat bruk - Informasjonsteknisk utstyr (EDB/ IT-utstyr) - Ordinære kontormaskiner - Koblingsutstyr - Elektriske motorer - Transformatorer Sikkerhetskomponenter som omfattes av direktivet er vist i en veiledende liste i Vedlegg 5, og skal oppdateres ved behov.

Grunnleggende krav

Det er endringer i de grunnleggende sikkerhetskravene i Vedlegg 1. Endringer og tillegg omfatter: - En spesifisering av hva en risikovurdering omfatter - Ergonomiske krav, krav til arbeidsstasjoner og seter som er flyttet til den generelle delen av Vedlegg 1 og dermed gjelder alle maskiner - Krav til styresystemer - Krav til vern - Krav til støy og vibrasjoner - Krav til informasjon og bruksanvisninger - Nye krav ved løft av personer CEN vil, i samarbeid med Kommisjonen, utarbeide et nytt offisielt dokument som viser endringene i de grunnleggende sikkerhetskravene.

Vurdering av samsvar

Om maskiner er omfattet av Vedlegg 4 og er konstruert etter en harmonisert standard som dekker alle de relevante grunnleggende kravene, så trenger ikke produsenten lenger å sende dokumentasjonen til et teknisk kontrollorgan (produsenten kan oppbevare dokumentasjonen selv). Men om maskinen ikke er konstruert etter en harmonisert standard, kan produsenten velge mellom EF-typekontroll eller en prosedyre med fullstendig kvalitetssikring av produksjonsprosessen som angitt i Vedlegg 10. Vedlegg 4-maskiner som ikke er laget etter en EN-standard, får dermed en strengere vurdering. Delmaskiner skal ikke CE-merkes, men har krav om samsvarserklæring for innebygging, og det er krav til dokumentasjon; se artikkel 13. Artikkel 14 har en forpliktelse av medlemslandene til jevnlig å overvåke de tekniske kontrollorganene for å sikre at organene oppfyller kravene. Som tidligere skal en utpeking trekkes tilbake om et organ ikke lenger fyller kravene. Nå skal tilbaketrekking brukes også når et organ ikke fyller oppgaven tilfredsstillende.

Markedskontroll

Artikkel 4 handler om medlemslandenes plikt til å organisere markedsovervåking. Artikkel 19 pålegger samarbeid mellom de ulike landenes markedsovervåkingsetater, organisert av Kommisjonen. Artikkel 16 forbyr villedende CE-merking. Det nye direktivet åpner for at Kommisjonen etter rådføring med Maskinkomiteen, kan forby eller gi restriksjoner på å markedsføre en maskingruppe når en maskin i gruppen har vist seg å ikke oppfylle kravene i Vedlegg 1. Det er også gitt rom for å trekke tilbake eller begrense gyldigheten av en godkjent harmonisert standard.

Generelle betraktninger

Direktivteksten er helt omarbeidet og gjennomarbeidet for å få en enhetlig terminologi og oppbygning. Innholdet av de tekniske kravene er nokså like og er først og fremst en presisering av det opprinnelige direktivets intensjoner. Vedlegg 1 følger det gamle Vedlegg 1s oppbygning. Endringene i direktivet kan spores i sammenligningstabellen i Vedlegg 12. Definisjonen av maskin er mer entydig og direktivets avgrensing mot lavspenningsdirektivet er presisert i en produktliste. Det betyr at produsenter av elektriske maskiner ikke lenger skal bestemme hvilke direktiv en maskin tilhører basert på egne risikovurderinger av om maskinens hovedrisiko dreier seg om en fare med elektrisk kilde eller ikke. Direktivet gis en tydeligere rettslig ramme for gjennomføring av markedskontroll nasjonalt og koordinert innenfor EØS-området. I det nye direktivet er det tydeliggjort at produsenten har ansvar uavhengig av om en harmonisert standard er fulgt.

Merknader
Direktivet har sin hjemmel i EF-traktatens artikkel 95. Direktivet er en omarbeidelse av direktiv 98/37/EF som igjen er en konsolidering av det opprinnelige maskindirektivet, 89/392/EØF, og de tre tilhørende endringsdirektivene, 91/368/EØF, 93/44/EØF og 93/68/EØF. Maskindirektivet er inntatt i EØS-avtalen, Vedlegg II, Kapittel XXIV. Direktivet er gjennomført i forskrift av 2. juni 2009 nr. 554 om maskiner. Dette er en felles forskrift med Petroleumstilsynet (Ptil) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Vurdering
Direktivet anses relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger
Det nye maskindirektivet er en presisering av det opprinnelige direktivets intensjoner. Det gir et mer entydig maskindirektiv, og betyr en juridisk styrking av håndhevelsen. Å få på plass og å drive en samordnet nasjonal og europeisk markedskontroll vil kreve en betydelig innsats som vi allerede i dag har behov for, og er i ferd med å bygge opp nasjonalt. Jevnlig overvåking av de tekniske kontrollorganene er for visse deler et nytt arbeidsområde for forvaltningen. Bestemmelsene som knytter seg til markedsovervåkning og regler for Tekniske kontrollorgan viser til reformer innenfor rammeverket for Den nye metoden.

Arbeidet med å gjennomgå og oppdatere over 600 harmoniserte standarder i løpet av tre år, må ikke undervurderes. Maskinforskriften må også revideres for å sikre korrekt implementering av direktivet. Dette arbeidet må skje i samarbeid med de øvrige etater som har kompetanse ihht forskriften. Siden det nasjonale hovedansvaret for maskinforskriften tilligger Arbeidstilsynet, vil Arbeidstilsynet utarbeide en fremdriftsplan for dette arbeidet i samarbeid med Petroleumstilsynet og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap.

Utover dette, vil ikke forslaget ha betydelige økonomiske eller administrative konsekvenser for virksomhetene.

Status
I 1998 startet arbeidet med å revidere direktiv 98/37/EF om maskiner. Revidert direktiv ble vedtatt 17. mai 2006, offentliggjort i EFT den 9.6.2006 (L 157 s 24) og trådte i kraft 29.6.2006. Det nye direktivet av 2006 opphever direktiv 98/37/EF.

Direktivet 2006/42/EØS om maskiner og endring av direktiv 95/16/EF om heiser, skal gjelde i medlemslandene fra 29.12.2009. Direktivets bestemmelser skal være innarbeidet i nasjonal lov og offentliggjort i medlemsstatene innen 29.6.2008. Det er ingen overgangsordning utenom for boltpistoler og andre bærbare slagmaskiner (til 29.6.2011).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
17.05.2006
Gjennomføringsfrist i EU
29.06.2008
Anvendelsesdato i EU
29.12.2009
Siste saker i EU-domstolen
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 23, 6.5.2010, p. 138-200
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
27.04.2007
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.04.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
29.12.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.12.2008
Anvendes fra i Norge
10.12.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006L0042
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro