Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om varsling

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2015/2392 av 17. desember 2015 om europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til rapportering til vedkommende myndigheter av faktiske eller mulige overtredelser av nevnte forordning

Commission Implementing Directive (EU) 2015/2392 of 17 December 2015 on Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council as regards reporting to competent authorities of actual or potential infringements of that Regulation

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.8.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.11.2019)

Sammendrag av innhold
Direktivet tar sikte på å lage sikre kanaler for varslere i medlemsstatene, samt å sikre ensartede prosedyrer for mottak av informasjon. Nasjonale tilsynsmyndigheter pålegges å etablere disse kanalene, rutiner for registrering av innberetninger, beskyttelse av varsleres identitet, prosedyrer for beskyttelse av den det varsles om og om revisjon av rutinene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det legges opp til at det materielle innholdet i direktivet vil gjennomføres i norsk rett som forskrift etter at MAR ((EU) 596/2014) er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført som norsk lov.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringen av forordningen antas ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant. Det er behov for tekniske tilpasninger for ikrafttredelse av forordnigner.

Status
Direktivet er vedtatt i EU, men foreløpig ikke inntatt i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.10.2015
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
17.12.2015
Anvendelsesdato i EU
07.01.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.10.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.08.2022
Anvendes fra i Norge
23.08.2022
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015L2392
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro