Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av informasjon

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1055 av 29. juni 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til tekniske metoder for hensiktsmessig offentliggjøring av innsideinformasjon og for å utsette offentliggjøring av innsideinformasjon i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1055 of 29 June 2016 laying down implementing technical standards with regard to the technical means for appropriate public disclosure of inside information and for delaying the public disclosure of inside information in accordance with Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.11.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen har utfyllende bestemmelser til MAR (EU)596/2014. Den gir bestemmelser av teknisk art om publisering av innsideinformasjon og om utsatt offentliggjøring av innsideinformasjon. Innsideinformasjon skal formidles til markedet på ensartet måte og slik at man er sikker på at markedet mottar informasjon med likt innhold og til samme tid. Dersom utsteder velger å utsette offentliggjøring av innsideinformasjon må dette loggføres

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføringen av MAR og denne forordningen vil medføre endringer i verdipapirhandelloven og i verdipapirforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring antas ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant. Det er behov for tekniske tilpasninger for ikrafttredelse av forordningen.

Status
Forordningen er vedtatt i EU, men foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.06.2016
Anvendelsesdato i EU
03.07.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.10.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.11.2020
Anvendes fra i Norge
01.03.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1055
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro