Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringbestemmelser i forbindelse med brexit

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/461 av 30. januar 2019 om endring av delegert forordning (EU) 2016/522 med hensyn til unntak for Bank of England og United Kingdom Debt Management Office fra virkeområdet for europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/461 of 30 January 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2016/522 as regards the exemption of the Bank of England and the United Kingdom Debt Management Office from the scope of Regulation (EU) No 596/2014

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.11.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende regler til Markedsmisbruksforordningen (MAR) (forordning (EU) 596/2014). Rettsakten er relatert til at Storbritannia trer ut av EU og vil være relevant i tilfelle det ikke blir noen enighet om overgangsperiode mellom EU og Storbritannia.

Kommisjonsforordningen tilføyer Bank of England og the United Kingdom Debt Management Office på listen angitt i kommisjonsforordning (EU) 2016/522 over visse offentlige instanser og sentralbanker som er unntatt fra virkeområdet til MAR. Kommisjonsforordningen får anvendelse i EU fra dagen Storbritannia trer ut av EU dersom det ikke blir noen enighet om overgangsperiode.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Forordningen er speilet i norsk rett i påvente av innlemmelse i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ikke vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
SU for kapitalbevegelser og finansielle tjenester vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel, forutsatt at relevante offentlige instanser og Norges Bank får unntak fra bestemmelser som tilsvarer MAR som vil gjelde i Storbritannia.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant og akseptabel. Det vil være behov for tekniske tilpasninger for dato for ikrafttredelse i EØS-EFTA landene.

Status
Foordningen er vedtatt i EU, men ikke tatt inn i EØS-avtalen. Forordningen er speilet i norsk rett i påvente av innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.01.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.01.2019
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.10.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.11.2020
Anvendes fra i Norge
01.03.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0461
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro