Markedsføring og bruk av biocidholdige produkter: endringsbestemmelser angående abamectin

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2011/67/EU av 1. juli 2011 som endrer europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn på oppføring av abamectin som et aktivt stoff i vedlegg I til dette
te

Commission Directive 2011/67/EU of 1 July 2011 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include abamectin as an active substance in Annex I thereto

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 31.7.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.4.2012)

Sammendrag av innhold
Direktiv 98/8/EF - biociddirektivet - gir bestemmelser om godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter på EU/EØS-markedet. Gjennom Kommisjonsdirektiv 2011/67/EU godkjennes abamectin som et aktivt stoff til bruk i insektmidler, acaricider og produkter til bekjempelse av andre leddyr (produktgruppe 18) og inkluderes i vedlegg I til direktiv 98/8/EF. Det knyttes imidlertid strenge betingelser til godkjenning. På grunn av de identifiserte risiko for sedimenter når produkter benyttes med en viss dosering og slippes ut i et renseanlegg, kreves det at slike produkter ikke godkjennes til slik bruk med mindre produktet oppfyller kravene i artikkel 5 og vedlegg VI, om nødvendig med anvendelse av hensiktsmessige risikobegrensende tiltak. Godkjennelser gis under forutsetning av hensiktsmessige risikobegrensende tiltak som reduserer den potensielle eksponeringen av barn.

Merknader
Biociddirektivet (direktiv 98/8/EF) med senere endringer - er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004. Biociddirektivet er hjemlet i EF-traktatens artikkel 100 a.

Gjennom bestemmelser i direktiv 2011/67/EU inkluderes stoffet abamectin i vedlegg I til direktiv 98/8/EF og kan benyttes i produktgruppen insektmidler. Imidlertid er det knyttet spesifikke og strenge betingelser til godkjenning av produkter som inneholder dette stoffet. Bruk er vurdert i forhold risiko for helse og miljø. Dette betyr kontrollert bruk av det aktuelle stoffet, noe som er positivt i forhold til menneskers helse og beskyttelse av miljøet.

Økonomiske/administrative konsekvenser;
Kostnader forbundet med gjennomføring av inkluderingsdirektiv vil for myndighetene være knyttet til behandling av produktgodkjenning, kostnadene dekkes gjennom gebyrer, jf biocidforskriften § 34 og vedlegg 4 (gebyrsatsene). Bestemmelsen er i henhold til artikkel 25 i biociddirektivet (98/8/EF) om at kostnader forbundet med forvaltning av biociddirektivet skal dekkes gjennom gebyrer. Kostnader for aktører er knyttet til betaling av gebyrer for produktsøknader. Gjennomføring av inkluderingsdirektiv gir et harmonisert marked med like rammebetingelser for både norsk og europeisk industri i forbindelse med ev søknader om å bruke det aktuelle stoffet i insektmidler.

Rettslige konsekvenser; Gjennomføring av direktiv 2011/67/EU vil skje ved endringer i biocidforskriften. Høringsdokumentene om kommende/nye endringer i regelverket legges ut på hjemmesidene til Klima- og forurensningsdirektoratet www.klif.no.

Norge ved Klima- og forurensningsdirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket gjennom deltakelse på møter i EU-regi (møter både i Competent Authority og Standing Committee), faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Videre er myndighetene i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsdirektiv 2011/67/EU er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling, og rettsakten er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsdirektiv 2011/67/EU ble vedtatt 1. juli 2011. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 48/2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
01.07.2011
Gjennomføringsfrist i EU
30.06.2012
Anvendelsesdato i EU
01.07.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 567-570
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
31.03.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
31.03.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.07.2012
Anvendes fra i Norge
06.07.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011L0067
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro