Markedsføring av biocidproduktet etofenprox

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2008/16/EF av 15. februar 2008 om endring av direktiv 98/8/EF om inkludering av etofenprox som et aktivt stoff i Annex I

Commission Directive 2008/16/EC of 15 February 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include etofenprox as an active substance in Annex I thereto.

Siste nytt

EØS-komitevedtak 13.3.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Biocidprodukter brukes til å bekjempe uønskede organismer. Biociddirektivet 98/8/EF innførte harmonisert regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter i EØS-markedet. Dette regelverket er gjennomført i Norge gjennom forskrift om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften). Bakgrunnen for regelverket er at mange biocider og biocidprodukter har svært betenkelige egenskaper i forhold til helse og miljø. Godkjenning av denne typen stoffer og produkter, basert på grundige vurderinger, bidrar derfor til bedre beskyttelse av menneskers helse og ytre miljø.

Biociddirektivet har etablert overgangsordninger for aktive stoffer som ble markedsført på EØS-markedet før 14. mai 2000. Disse er omtalt som eksisterende aktive stoffer og de skal vurderes av EØS-landene i prioritert rekkefølge over en 10-års periode. Forordning (EF) nr. 1896/2000 gir frister for identifikasjon og notifikasjon av eksisterende aktive stoffer. For å kunne inngå i vurderingsprogrammet for eksisterende aktive stoffer, måtte stoffene være meldt (notifisert) til Kommisjonen innen 28. mars 2002. Denne fristen ble senere forlenget til 31. januar 2003 gjennom forordning (EF) nr. 1687/2002.

Vurdering av det aktive stoffet etofenprox (for bruk i trebeskyttelsesmidler) er gjennomført av Østerrike som ansvarlig rapportør. Gjennom Kommisjonsdirektiv 2008/16/EF opptas stoffet etofenprox som et aktivt stoff i Annex I til direktiv 98/8/EF. Etofenprox er dermed godkjent for bruk i trebeskyttelsesmidler. Videre sier bestemmelser i direktiv 2008/16/EF skal ha på plass endringen i nasjonalt regelverk innen 31. januar 2009. De nye bestemmelsene gjelder fra 1. februar 2010.

Medlemsstatene skal sikre at godkjennelser gis ut i fra følgende betingelser:

* I lys av de risikoer som foreligger for arbeidstakerne får produktene ikke benyttes året rundt med mindre det foreligger data for hudabsorbasjon som viser at det ikke foreligger uakseptabel risiko for kronisk eksponering.
* Produkter til industriell bruk kan kun benyttes med personlig verneutstyr.

Merknader
Direktiv 2008/16/EF medfører behov for endringer i biocidforskriften. Bestemmelsene i direktiv 2008/16/EF er inkludert i forslag til endringer i biocidforskriften som har vært på høring (med høringsfrist 10. mars 2009).

Norske myndigheter deltar aktivt i arbeidsgruppen for biociddirektivet og er i kontakt med berørte parter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling, og funnet relevant og akseptabel.

Vurdering
Det fremgår av forskjellige undersøkelser som er foretatt av biocidprodukter som benyttes som trebeskyttelsesmidler, og som inneholder etofenprox, at de oppfyller de aktuelle kravene spesielt med hensyn anvendelsesformålet somer undersøkt og som er beskrevet i vurderingsrapporten. Ved at etofenpox tas inn i Annex I sikrer man at det i alle medlemsstater kan gis, endres eller tilbakekalles godkjennelser av biocidprodukter som benyttes som trebeskyttelsesmidler og som inneholder etofenprox. Samtidig som stoffet godkjennes og kan benyttes i trebeskyttelsesmidler, knyttes det strenge krav til hvem som kan bruke det og hvordan det skal brukes. Dette sikrer bedre og tryggere bruk både i forhold til folks helse og beskyttelse av det ytre miljø.

Status
Kommisjonsdirektiv 2008/16/EF ble vedtatt 15. februar 2008, og bestemmelsene trer i kraft 1. februar 2010. Kommisjonsdirektiv 2008/16/EF ble innlemmet i EØS-avtalen 17. mars 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.02.2008
Gjennomføringsfrist i EU
31.01.2009
Anvendelsesdato i EU
01.02.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 32, 28.5.2014, p. 213-215
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.02.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.04.2009
Anvendes fra i Norge
22.04.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008L0016
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro