Markedsføring av biocidprodukter

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2006/50/EF av 29. mai 2006 om endring av vedleggene IVA og IVB til direktiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter

Commission Directive 2006/50/EC of 29 May 2006 amending Annexes IVA and IVB to Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of biocidal products on the market

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Biociddirektivet 1998/8/EF regulerer markedsadgangen for biocidholdige produkter og deres aktive stoffer. Direktivet innebærer at det kun er produkter som inneholder aktive stoffer som er oppført på direktivets vedlegg som kan godkjennes for markedsføring i EU/EØS-området. Aktive stoffer som fantes på markedet i biocidprodukter før 14. mai 2000 (eksisterende aktive stoffer) skal derfor i prioritert rekkefølge vurderes for eventuell oppføring på direktivets vedlegg over stoffer som kan benyttes i biocidprodukter. Utfyllende regler for gjennomføring av slike vurderinger vedtas gjennom kommisjonsforordninger.

Gjennom bestemmelsene i direktiv 2006/50/EF innføres mere detaljerte datakrav som dermed sikrer en bedre og grundigere vurdering av biocider hvor de aktive stoffene er basert på bakterier, virus og sopp. De nye bestemmelsene inkorporerer utviklingen innenfor feltene mikrobiologi og bioteknologi. Endringene øker datakravene for produsenter tilsvarende bestemmelsene i plantevernmiddeldirektivet (91/414/EØF) og GMO-direktivet (2001/18/EF).

De konkrete endringene er foretatt i vedleggene IVA og IVB til direktiv 1998/8/EF.

Merknader
Bestemmelsene i biociddirektivet - 1998/8/EF - er gjennomført i forskrift 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidholdige produkter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004.

Direktiv 2006/50/EF vil medføre behov for endringer i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og funnet relevant og akseptabel.

Norske myndigheter deltar aktivt i arbeidsgruppen for biociddirektivet og er i kontakt med berørte parter.

Vurdering
Rettsakten er funnet relevant og akseptabel. Endringene som innføres gjennom bestemmelser i direktiv 2006/50/EF anses som en forbedring av regelverket.

Status
Kommisjonsdirektiv 2006/50/EF ble vedtatt den 29. mai 2006 med gjennomføringsfrist 1. januar 2008. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 14 av 27. april 2007.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
29.05.2006
Gjennomføringsfrist i EU
01.01.2008
Anvendelsesdato i EU
01.01.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 23, 6.5.2010, p. 299-308
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
27.04.2007
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.04.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.04.2009
Anvendes fra i Norge
22.04.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006L0050
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro