Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om pakkeordrer

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2194 av 14. august 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter med hensyn til pakkeordrer

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2194 of 14 August 2017 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to package orders

Siste nytt

EØS-beslutning trer i kraft 3.12.2019 som følge av ratifisering av tilknyttet EØS-komitebeslutning av Island 2.12.2019 (og tidligere av Norge og Liechtenstein)

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.2.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen er utfyllende regler fra Europakommisjonen til Råds- og Parlaments forordning nr. 600/2014/EU (MiFIR), som endret ved Råds- og Parlaments forordning (EU) 2016/1033. MiFIR oppstiller plikt for handelsplasser, og visse verdipapirforetak (systematiske internaliserere), til å offentliggjøre informasjon om ordrer i finansielle instrumenter. Tilsynsmyndighetene kan på visse vilkår gi unntak fra denne offentliggjøringsplikten. Formålet med forordningen er å gi utfyllende regler om når visse ordretyper (pakkeordrer) kan gis slikt unntak, ved at den definerer når et av vilkårene for unntak anses oppfylt. Det dreier seg om vilkåret om at det ikke må anses å være et likvid marked for pakkeordren som helhet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten (MiFIR).

Forordningen skal tas inn i EØS_avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er vurdert som EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Status
Rettsaken er vedtatt og har trådt i kraft i EU. Reglene er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen. Forslag til norske regler er sendt på høring 28.02.2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
14.08.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.08.2017
Anvendelsesdato i EU
03.01.2018
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 600/2014) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.11.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R2194
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro