Markeder for finansielle tjenester: endringer og rettinger for å presisere at priser skal avspeile gjeldende markedsbetingelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/442 av 12. november 2018 om endring og retting av delegert forordning (EU) 2017/587 for å spesifisere kravet om at priser skal gjenspeile gjeldende markedsvilkår, og for å oppdatere og rette visse bestemmelser

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/442 of 12 November 2018 amending and correcting Delegated Regulation (EU) 2017/587 to specify the requirement for prices to reflect prevailing market conditions and to update and correct certain provisions

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.3.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.3.2021)

Samandrag av innhald

Med Verdipapirmarknadsdirektivet (MiFID II) vart det etablert eit krav til minste kursendring ("tick size") ved handel askjar, depotbevis, ETF, sertifikat og liknande finansielle instrument på handelsplassar. Dette inneber at det vil stillast krav til minste lovlige prisendring på eit instrument. Føremålet med kravet til minste kursendring er å hindre at marknadsaktørar kan få bedre prioritet på handelsplassen ved å endre prisen ubetydelig. Kravet gjeld etter dagens regelverk for handelsplassane, som delast i kategoriane regulerte marknader, mulitliterale handelsfasiliteter (MHF) og organiserte handelsfasiliteter (OHF). Krava har ikkje omfatta handel gjennom systematiske internaliserarar (SI) . Ein systematisk internaliserarorganiserer handlar utanfor handelsplassar, såkalla "over the counter"(OTC)-handlar.

At kravet til minste kursendring ikkje gjeld for SI-ar kan danne ujamne konkurransevilkår mellom handelsplassar og SI-ar. Ein SI vil etter dagens regelverk kunne stille marginalt betre prisar enn dei som stillast på handelsplassar. For å bøte på ulikskapene er det difor vedteke at krava til minste kursendring skal gjelde også for systematiske internaliserarar.

Rettsakten gjer også mindre endringar for å ivarta samanheng med endringar i andre rettsakter.

Merknadar

Rettslege konsekvensar

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dette inneber at det i forskrift vil takast inn eit føresegn om at forordningen gjeld som norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvensar

Rettsakta stiller tilleggskrav til vilkåra for handel hjå norske systematiske internalisererar. Dette vil innebere at det må førast kontroll ved om SI-ane fylgjer regimet for minste kursendring i sin handel. Då systematiske internaliserarar etter gjeldande regelverk allereie er under tilsyn av Finanstilsynet, og regiment for minste kursendring etter gjeldande regelverk allereie gjeld for andre handelsplassar, vil regelendringa truleg ikkje føre med seg merkbare økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansar sine merknadar

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kommisjonsforordningen vert reknas som EØS-relevant og er akseptabel. Det er behov for tekniske tilpasninger av dato for ikrafttredelse. 

Status

Reglane er trådd i kraft i EU. Reglane er gjennomført ved forskrift om endring i forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.11.2018
Anvendelsesdato i EU
09.04.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.09.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
23.10.2020
EØS- komitebeslutning

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.03.2021
Anvendes fra i Norge
16.03.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0442
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro