Måleinstrumentdirektivet 2014 (revisjon)

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/32/EU av 26. februar 2014 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om markedsføring av måleinstrumenter (omarbeiding)

Directive 2014/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of measuring instruments (recast)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.2.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.4.2016)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2014/32/EU om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om markedsføring av måleinstrumenter ble vedtatt 26. februar 2014. Direktivet erstatter direktiv 2004/22/EC om måleinstrumenter. Direktivet er et av flere direktiver som har blitt oppdatert i henhold til Europaparlamentets- og rådsbeslutning nr. 786/2008/EF. Beslutningen fastsetter retningslinjer for utarbeidelse av nytt eller revidert regelverk som harmoniserer vilkårene for markedsføring av varer, og utgjør en del av en større regelverkspakke, som omtales som "varepakken". Formålet er å strømlinjeforme fremtidig harmonisert EØS-regelverk, slik at de blir lettere for private virksomheter å forstå og forholde seg til.

Harmoniseringen omfatter innføringen av felles definisjoner, krav til sporbarhet, kriterier for utpeking av teknisk kontrollorgan og krav til samsvarsvurderingen. Formålet med harmoniseringen er få mer effektivt produktsikkerhet i EU-området, sikre ensartet praksis og gjøre det lettere å overholde regler, på tvers av varegrupper som reguleres i ulike direktiver.

Direktiv 2014/32/EU er en teknisk revisjon i tråd med den omforente ordlyden som er vedtatt i varepakkens beslutning nr. 768/2008/EF.

Merknader
Det rettslige grunnlaget for reguleringen er TFEU artikkel 114. Det nye direktivet er en oppdatering av gjeldende regulering, og er en alminnelig del av prinsippet om fri flyt av varer innenfor EU-området. De materielle endringene vurderes ikke å være politisk kontroversielle, men heller et ledd i en større oppdatering av reguleringene på vareområdet generelt.

Direktivet beskriver hvordan de ulike økonomiske aktørene skal forholde seg og hvilke regler som gjelder for dem. Hensikten er at kun måleinstrumenter som oppfyller vilkårene som direktivet stiller, skal omsettes på markedet, og at dette kan skje uten handelshindringer.

Direktivet medfører nye regler for utpeking av teknisk kontrollorgan for samsvarsvurdering av måleinstrumenter, der det skilles mellom utpeking på grunnlag av akkreditering og utpeking uten akkreditering. Bl.a. vil en utpeking av et teknisk kontrollorgan med akkreditering for oppgaven være på høring i EØS-området i to uker, mens utpeking på bakgrunn av annen dokumentasjon vil være på høring i to måneder.

Direktivet inneholder flere definisjoner som bidrar til å klargjøre ulike roller og begreper som benyttes. Direktiver omfatter videre endringer og tilpasninger i de ulike samsvarsmodulene som ligger til grunn for samsvarsvurdering.

Det er ikke gjort endringer i virkeområdet og den måletekniske delen av rettsakten. Dette videreføres i sin helhet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Direktivet er ment å bidra til å forenkle prosessene for økonomiske operatører. Presumptivt kan man derfor si at de økonomiske og administrative kostnadene for private aktører vil ikke økes, men heller reduseres.

Forskriftsendringene er i hovedsak i overensstemmelse med dagens praktisering av regelverket. Endringene medfører dermed ikke særlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Det presiseres i direktivet at EU-samsvarserklæringen og den tekniske dokumentasjonen skal oppbevares i 10 år. Dette antas ikke å medføre økte økonomiske eller administrative konsekvenser, i og med at det allerede stilles krav til oppbevaring.

Det stilles krav om stikkprøvekontroll. Dette gjelder imidlertid kun dersom det antas å være hensiktsmessig, og det er derfor vanskelig å si noe konkret om økonomiske og administrative konsekvenser.

Tilsynsmyndighetene skal også varsles dersom det er risiko ved måleredskaper, men det er vanskelig å si noe om hvilke kostnader dette vil medføre.

Videre skal importøren angi sin kontaktinformasjon på varen, noe som vil medføre noe kostnader. Det er usikkert hvor mange importører som allerede påfører dette i dag, og derfor vanskelig å anslå hvilken kostnad dette vil medføre.

Konsekvensene anses ikke å være betydelige

Rettslige konsekvenser
Gjennomføringen av direktivet har medført endringer i forskrift om målenheter og måling og forskrift om krav til avgassmålere.

Sakkyndige instansers merknader
Direktivet innebærer en videreføring av eksisterende direktiv. Direktivet medfører en harmonisering av definisjoner og begreper med andre varedirektiver, som har til formål å forenkle situasjonen for de private økonomiske operatørene. Justervesenet har vurdert direktivet, og har ingen merknader. Rettsakten vil er behandlet i spesialutvalget for handelsforenklinger.

Vurdering
Direktivet er vurdert som EØS-relevant og akseptabelt for Norge. Direktivet har medført endringer i forskrift om målenheter og måling og forskrift om krav til avgassmålere, men endringene har ført til få reelle endringer av regelverket

Status
Direktivet ble vedtatt 26. februar 2014.

Nærings- og fiskeridepartementet har fulgt arbeidet med tilpasninger av varedirektivene i henhold til beslutning 768/2008/EF gjennom deltakelse i Europakommisjonens rådgivende komite for handelsforenklinger (SOGS).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.11.2011
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.02.2014
Gjennomføringsfrist i EU
19.04.2016
Anvendelsesdato i EU
20.04.2016
Rettsakten erstatter

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 13, 14.2.2019, p. 197-298
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.08.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
24.10.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
20.04.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.12.2015
Anvendes fra i Norge
20.04.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0032
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro