Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/868 av 26. mai 2015 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av 2,4,5-T, barban, binapakryl, bromofos-etyl, kamfeklor (toksafen), klorbufam, kloroksuron, klozolinat, DNOC, diallat, dinoseb, dinoterb, dioksation, etylen oksid, fentin acetat, fentin hydroksid, flucyckloksuron, flucytrinat, formotion, mekarbam, metakrifos, monolinuron, fenotrin, profam, pyrazofos, kvinalfos, resmetrin, teknazen og vinklozolin i og på visse næringsmidler og fôrvarer

Commission Regulation (EU) 2015/868 of 26 May 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2,4,5-T, barban, binapacryl, bromophos-ethyl, camphechlor (toxaphene), chlorbufam, chloroxuron, chlozolinate, DNOC, di-allate, dinoseb, dinoterb, dioxathion, ethylene oxide, fentin acetate, fentin hydroxide, flucycloxuron, flucythrinate, formothion, mecarbam, methacrifos, monolinuron, phenothrin, propham, pyrazophos, quinalphos, resmethrin, tecnazene and vinclozolin in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.12.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.2.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten endrer grenseverdier (MRL) for rester av 2,4,5-T, barban, binapakryl, bromofos-etyl, kamfeklor (toksafen), klorbufam, kloroksuron, klozolinat, DNOC, diallat, dinoseb, dinoterb, dioksation, etylen oksid, fentin acetat, fentin hydroksid, flucyckloksuron, flucytrinat, formotion, mekarbam, metakrifos, monolinuron, fenotrin, profam, pyrazofos, kvinalfos, resmetrin, teknazen og vinklozolin i og på visse næringsmidler og fôrvarer.

Godkjennelsene for disse 29 plantevernmidlene er trukket tilbake. EU Kommisjonen har rådført seg med EUs referanselaboratorier om behovet for å endre enkelte bestemmelsesgrenser. For en rekke stoffer konkluderte laboratoriene med at den tekniske utviklingen gjør det mulig å fastsette en lavere bestemmelsesverdi en hva som tidligere har vært for enkelte varer.

Definisjonen for restkonsentrasjonen er endret for binapakryl, dinoseb, fentin acetat og fentin hydroksid.

For å gjøre det mulig for at produkter kan markedsføres, bearbeides og forbrukes normalt, er det fastsatt en overgangsordning for de produkter som er produsert lovlig innen endringen av MRL og for hvilke det foreligger informasjon om at det er opprettholdt et høyt beskyttelsesnivå for forbruker. Denne datoen er 30. desember 2015 i EU.

Ingen av disse plantevernmidlene er godkjent for bruk i Norge.

Mattilsynet vurderer at de aktuelle MRL-grenseverdier er trygge for forbrukerne i EU og Norge.

Endringene av MRL (eller MRL ved LOQ) for det aktuelle pesticid/produkt kan man finne i EUs Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», får man utvikling av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt; http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.sel...

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringer i MRL vil kunne påvirke antall positive analyseprøver. Det vil si at når MRL øker, vil dette kunne føre til færre påviste positive analyseprøver. Når MRL reduseres, vil dette kunne føre til flere positive analyseprøver. I dette tilfelle er enten MRL oppretthold eller senket. Endringer i antall positive analyseprøver kan derfor kunne påvirke det administrative arbeidet som Mattilsynet har ved overskridelser av MRLer. Imidlertid anser Mattilsynet at endringene er minimale og at rettsakten;
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Alle godkjennelser av disse plantevernmidlene er trukket tilbake. EU Kommisjonen har rådført seg med EUs referanselaboratorier om behovet for å endre enkelte bestemmelsesgrenser. For en rekke stoffer konkluderte laboratoriene med at den tekniske utviklingen gjør det mulig å fastsette en lavere bestemmelsesverdi en hva som tidligere har vært for enkelte varer. Den vanlige bestemmelsesgrensen er fastsatt til 0,01 mg/kg, hvis ikke annet er vedtatt. De analytiske forbedringer har gjort at kvantifiseringsgrense LOQ nå er fastsatt lavere enn 0,01 mg/kg for flere produktgrupper.

Ingen av stoffene er godkjent brukt i Norge. Endringene vil dermed ikke påvirke norske forhold.

Det er innført en overgangsordning i EU for å gjøre det mulig å markedsføre, bearbeide og forbruke produkter som er produsert lovlig innen endringen av MRL under forutsetning at det er opprettholdt et høyt beskyttelsesnivå for forbruker. Overgangsordningen vil vare fram til 30. desember 2015 i EU.

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren. Det vil dermed være stor sannsynlighet for at rettsakten blir implementert i Norge før 30.12.2015. Ikrafttredelse av rettsakten vil skje fra denne dato også i Norge.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU Kommisjonen, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.05.2015
Anvendelsesdato i EU
30.12.2015
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.10.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.12.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.12.2015
Anvendes fra i Norge
15.12.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0868
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro