Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for klorpyrifos, klorpyrifosmetyl og triklopyr

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/686 av 4. mai 2018 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 vedrørende grenseverdier for klorpyrifos, klorpyrifos-metyl og triklopyr i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2018/686 of 4 May 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl and triclopyr in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.2.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.3.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer grenseverdier (MRLer) for de aktive stoffene klorpyrifos, klorpyrifos-metyl og triklopyr. Stoffene er godkjent som aktive stoffer i EU og Norge. Godkjenning av preparater for godkjente aktive stoffer er nasjonal. Det er ikke godkjent bruk av preparater som inneholder disse aktive stoffene i Norge.

Endringene skjer på bakgrunn av revurdering av eksisterende EU MRL for disse stoffene. Ved denne typen revurdering av MRLer vurderer EFSA behov for endring av restdefinisjoner for stoffene og kvantifiseringsgrense (LOQ) kan også endres. For produkter der bruk av stoffet ikke er godkjent og det ikke finnes importtoleranser eller Codex MRLer (CXL) vil MRLer fastsettes på kvantifiseringsgrensen.

Endringer i MRL ved denne forordningen trer i kraft i EU 5. desember 2018. Forutsatt at forordningen på det tidspunktet er tatt inn i EØS-avtalen, vil endringene gjelde fra samme dato i Norge eller fra endringene tas inn i norsk regelverk. Det vil gjelde overgangsordninger for produkter som er produsert eller importert før 5. desember 2018 (unntatt for klorpyrifos i vindruer).

EFSA har revurdert eksisterende MRLer for klorpyrifos, klorpyrifos-metyl og triklopyr i henhold til artikkel 12 i forordning (EU) nr. 396/2005.

For klorpyrifos vurderte EFSA at det er risiko for forbrukere knyttet til MRL for vindruer og denne MRLen fastsettes derfor lavere. Flere andre MRLer fastsettes også lavere på bakgrunn av EFSAs anbefaling. For flere andre produkter anbefalte EFSA å enten beholde eksisterende MRLer eller fastsette disse høyere. Der det er noe manglende dokumentasjon, men likevel ikke vurderes å være noen helsefare for forbruker, kan det fastsettes midlertidige MRLer.

For klorpyrifos-metyl anbefalte EFSA å endre restdefinisjonen for stoffet for produktgruppen korn. EFSA anbefalte for ulike produkter å fastsette lavere MRLer, beholde eksisterende MRLer eller øke MRLer. For noen produkter var det noe manglende dokumentasjon, men ble vurdert at man kunne beholde eksisterende MRL ved at disse ble fastsatt som midlertidige MRLer fordi det ikke er vurdert å være helsefare knyttet til disse MRLene. Det settes en fotnote som viser til frist for innsendelse av dokumentasjon.

Resultater fra kontroll har vist at det forekommer rester over ny lavere kvantifiseringsgrense i usprøytede avlinger av belgvekster, oljefrø og korn på nivåer som er høyere enn ny MRL som er fastsatt ved en ny lavere kvantifiseringsgrense LOQ. Det er vurdert at funn over ny lavere kvantifiseringsgrense (LOQ) kan skyldes kryssforurensning med vekster som er lovlig behandlet med klorpyrifos-metyl. Siden det er vurdert å ikke være helsefare for forbruker eller dyr, beholdes MRLer for disse produktene ved tidligere kvantifiseringsgrense som midlertidige MRLer og det ble satt en frist på 4 år for innsending av manglende dokumentasjon for revurdering av disse MRLene.

For triklopyr anbefalte EFSA for ulike produkter enten å beholde MRL eller å fastsette MRLer høyere eller lavere. Der det mangler noe dokumentasjon knyttet til MRL, men likevel kunne konkluderes med å ikke være noen helsefare kunne MRLer fastsettes som midlertidig MRLer og det ble gitt en frist på 2 år for å sende inn mer dokumentasjon.

For produkter der det ikke er godkjent bruk av stoffene i EU og heller ikke er gitt importtoleranser eller er fastsatt Codex MRLer (CXLs), skal MRL fastsettes ved kvantifiseringsgrensen. Standardgrenseverdien (0,01 mg/kg) gjelder der ingen annen MRL er fastsatt jf. artikkel 18 i Pesticidforordningen.

De nye MRLene fastsatt ved denne forordningen gjelder fra 5. desember 2018 i EU som er 6 måneder etter at forordningen ble fastsatt i EU. I Norge gjelder nye MRLer tidligst fra 5. desember 2018 eller fra dato forordningen tas inn i norsk regelverk hvis dette er etter 5. desember 2018.

For produkter der risikovurderingen konkluderte med at det ikke er helsefare knyttet til eksisterende MRLer kan det gis overgangsordninger for produkter som er lovlig produsert i EU/Norge før 5. desember 2018 eller importert fra tredjestater før 5. desember 2018. Overgangsordninger gis for å gi medlemsland, tredjestater og virksomheter muligheten til å tilpasse seg nye regelverkskrav.

Fordi en risiko for forbruker ikke kan utelukkes for eksisterende MRL for klorpyrifos i vindruer kan det ikke gis overgangsordninger for stoffet for denne produktkoden. Det betyr at overgangsordninger heller ikke vil gjelde for vin (MRL for vindruer og prosesseringsfaktor).

MRLer for klorpyrifos-metyl og triklopyr i eller på alle produkter slik de var før denne endringen av forordning 396/2005 vil fortsette å gjelde for produkter som er produsert i EU/EØS eller importert før 5. desember 2018.

For klorpyrifos i eller på alle produkter unntatt vindruer vil MRLene som gjaldt før denne regelverksendringen fortsatt gjelde for produkter som er produsert i EU/EØS eller importert før 5.desember 2018.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av "Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues" (SCPAFF-PR). De er basert på "European Food Safety Authority's" (EFSA) "reasoned opinions" og annen relevant informasjon.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, næringen eller forbrukere.

Endringer kan føre til flere overskridelser av MRL i de tilfeller der MRL oppheves eller fastsettes lavere. Det å fastsette lavere kvantifiseringsgrenser (LOQ) vil gi lavere MRL for de produktene det ikke er fastsatt noen høyere MRL for på bakgrunn av godkjent bruk siden MRLer da er fastsatt ved kvantifiseringsgrensen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes. European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.sel...

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere.

Disse tre stoffene ble vurdert parallelt av EFSA fordi de har en felles metabolitt 3,5,6- TCP. Denne metabolitten er ikke med i restdefinisjonen som er knyttet til MRLene.

For stoffet klorpyrifos-metyl endres restdefinisjon for stoffet for produktgruppen korn der også metabolitten desmetyl-klorpyrifos-metyl inkluderes.

Endringene av MRL for disse stoffene innebærer i hovedsak at noen MRLer fastsettes lavere. Det fastsettes lavere kvantifiseringsgrenser for flere produktgrupper og der det ikke er fastsatt MRLer på bakgrunn av godkjent bruk i EU, CODEX MRLer eller importtoleranser, innebærer lavere LOQ også lavere MRL.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.05.2018
Anvendelsesdato i EU
05.12.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
21.11.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
08.02.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.02.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.02.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.02.2019
Anvendes fra i Norge
11.02.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0686
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro