Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 6.7.2010

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 590/2010 av 5. juli 2010 som endrer forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet

Commission Regulation (EU) No 590/2010 of 5 July 2010 amending Regulation (EC) No 474/2006 establishing the Community list of air carriers which are subject to an operating ban within the Community

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.7.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.2.2011)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.2111/2005 om opprettelsen av en fellesskapsliste over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Felleskapet og plikten luftfartsselskapet har til å gi passasjerer informasjon om identiteten til utførende luftfartsselskap, inneholder de grunnleggende regler om opprettelsen av fellesskapslisten. Herunder hvordan denne skal ajourføres, hvilke midlertidige tiltak medlemsstatene kan ta og når ekstraordinære tiltak kan benyttes. Forordningen gir også regler om hvordan passasjerer skal informeres om identiteten til det utførende luftfartsselskapet.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006 gir utfyllende regler til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr 2111/2005, kapittel II. Kommisjonsforordningen angir prosedyrer for hvordan oppdatering av listen skal skje. Videre beskrives hvordan de involverte myndigheter for selskapet skal involveres i prosessen, hvordan operatøren har rett til å forsvare seg og hvordan medlemsstatene skal notifisere Kommisjonen ved innføringen av et driftsforbud. Kommisjonsforordningen (EF) nr 474/2006 inneholder den første listen over selskaper med driftsforbud og er på samme måte som forordning (EF) nr 473/2006 hjemlet i forordning (EF) 2111/2005. Forordning (EF) 474/2006 er senere endret (oppdatert) gjennom følgende kommisjonsforordninger: 910/2006, 1543/2006, 235/2007, 787/2007, 1043/2007, 1400/2007, 331/2008, 715/2008, 1131/2008, 298/2009, 619,2009, 1144/2009, 273/2010, 590/2010.

Kommisjonsforordning (EF) nr 590/2010 er den fjortende oppdatering av listen og oppdateringen har skjedd etter de ordinære prosedyrer beskrevet i hovedforordning 2111/2005 og gjennomføringsforordning 473/2006.

Svartelisten består av to annekser: Annex A gir en oversikt over flyselskaper som gis et totalforbud mot å benytte medlemslandenes luftrom og flyplasser. Annex B gir en oversikt over selskaper som med gitte restriksjoner kan benytte luftrom og flyplasser i medlemslandene. Følgende oppdateringer i forordning 590/2010 ble besluttet av Air Safety Committee (ASC) i møte den 21. til 23. juni 2010. Blue Wing Airline registrert i Suriname føres opp på Annex A på grunn av sikkerhets betraktninger, dette gjelder også Congo Express registrert i Den Demokratiske republikken Kongo. Indonesia Air Asia og Metro Batavia registrert i Indonesia fjernes fra Annex A da de er resertifisert av luftfartsmyndighetene i Indonesia og anses å ha oppnådd tilfredsstillende sikkerhetsnivå.

Interisland Airlines Inc registrert på Filippinene fjernes fra Annex A da luftfartsmyndighetene på Filippinene har trukket selskapet AOC. Air Bangladesh registrert i Bangladesh fjernes fra Annex B da selskapet ikke lenger eksisterer.

Når det gjelder operatøren Afrijet Business Services registrert i Gabon kan de i henhold til Annex B nå også operere i medlemsstatene med ytterligere et fartøy.

Når det gjelder selskap fra Russland ble det besluttet at man skulle fortsette det nære samarbeidet man har med luftfartsmyndighetene i Russland og at ingen av deres fartøyer skulle føres opp på Annex A eller B i ved denne oppdatering. I forskriftens fortale er det imidlertid nevnt en rekke operatører og fartøyer som russiske luftfartsmyndigheter selv har ekskludert fra internasjonal trafikk.

Status
Det følger av EØS-komiteens beslutning 145/2007 at Norge er forpliktet til å innta endringer i svartelisten 474/2006 i norsk rett samtidig med Fellesskapet. Forordning inneholder ingen endringer som gjør det aktuelt å benytte reservasjonsbestemmelsen i punkt (b) i tilpasningsteksten til forordningen 2111/2005. Forordning 590/2010 ble gjennomført i nasjonal rett ved forskrift av om endring i forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
05.07.2010
Anvendelsesdato i EU
07.07.2010
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 903-912
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.07.2010
Anvendes fra i Norge
09.07.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0590
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro