Luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 962/2010 av 26. oktober 2010 som endrer forordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøysprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver

Commission Regulation (EU) No 962/2010 of 26 October 2010 amending Regulation (EC) No 2042/2003 on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.4.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.5.2011)

Sammendrag av innhold
Europakommisjonen har under henvisning til traktaten om Den Europeiske Unions funksjonsmåte, særlig artikkel 100, stk. 2, jf. Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk luftfartssikkerhetsbyrå, og om opphevelse av Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF, endret ved forordning (EF) nr. 1108/2009, særlig artikkel 5, stk. 5, vedtatt forordning (EU) nr. 962/2010. Forordning (EU) nr. 962/2010 endrer bestemmelser i forordning (EF) nr. 2042/2003 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften).

Formålet med reglene i forordning (EF) nr. 2042/2003 er å opprettholde et høyt, ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa. Det er nødvendig å opprettholde de nåværende krav og prosedyrer i relasjon til kontinuerlig luftdyktighet av luftfartøyer og luftfartøysmateriell, -deler og – apparatur og godkjenning av organisasjoner og personell, som deltar i disse oppgaver, særlig hva angår krav til utdanning, eksaminasjon, viden og erfaring med henblikk på utstedelse av luftfartøysvedlikeholdssertifikater (AML) for luftfartøyer, som ikke utfører ervervsmessig lufttransport.

I Norge er forordning (EF) nr. 2042/2003 implementert jf. forskrift 24. mai 2005 nr. 462 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 2042/2003 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften). Det Europeiske Luftfartssikkerhetsbyrå (EASA) har forelagt tre uttalelser for kommisjonen jf. artikkel 17, stk. 2, litra b) og artikkel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 216/2008. De tre uttalelsene er:

? uttalelse nr. 05/2008 om »Tidsbegrensning for dokumentasjon for oppfyllelse av kravene til viden og erfaring«
? uttalelse nr. 04/2009 om »Luftfartøysvedlikeholdssertifikater for ikke- komplekse luftfartøyer« og
? uttalelse nr. 05/2009 om »Rettigheter for B1- og B2-luftfartøysvedlikeholdssertifikater« og »Type- og grupperettigheter« og »Typerettighetsutdanning«.

Det er nødvendig å avsette tilstrekkelig tid til å evaluere eventuelle endringers innflytelse på de gjeldende regler for å sikre at disse regler fortsatt er enkle, forholdsmessig avpasset, omkostningseffektive og effektive ut fra en risikovurdering. Det er derfor nødvendig å gi medlemsstatenes myndigheter og de interesserte parter mulighet til å utsette anvendelsen i ennå et år av noen bestemmelser som berører luftfartøyer, som ikke utfører ervervsmessig lufttransport bortsett fra store luftfartøyer. Forordning (EU) 962/2010 jf. artikkel 7, stk. 3, litra g) i forordning (EF) 2042/2003 gjør følgende endringer i litra g): for luftfartøyer, som ikke utfører ervervsmessig lufttransport, bortsett fra store luftfartøyer, kravet om å oppfylle vedlegg III (Part-66) i de følgende bestemmelser, inntil den 28. september 2011:

- M.A.606(g) og M.A.801(b)2 i vedlegg I (Part-M)
- 145.A.30(g) og (h) i vedlegg II (Part-145).

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 24. mai 2005 nr. 462 (vedlikeholdsforskriften). Luftfartstilsynet har vurdert at en høring må anses åpenbart unødvendig, fordi forordning (EU) 962/2010 ikke medfører materielle endringer i gjeldende regelverk. Forordning (EU) 962/2010 er hjemlet i EF-traktatens artikkel 100 stk. 2, jf EASA basisforordning (EU) 216/2008. Forordning (EF) 216/2008 er ikke gjennomført i norsk rett, men derimot gjelder forordning (EF) 1592/2002. Luftfartstilsynet har foretatt en konkret vurdering og finner ingen grunn til at forordning (EU) 962/2010 ikke kan implementeres i norsk rett, fordi forordningen ikke medfører endringer i gjeldende regelverk. Derimot vil implementeringen av forordning (EU) 962/2010 være fordelaktig, fordi Luftfartstilsynet får mer tid til å forberede eventuelle fremtidige endringer. Gjennomføring av rettsakten vil ikke medføre konsekvenser verken administrativt eller økonomisk. Heller ikke Luftfartstilsynet eller markedet trenger å endre referanser eller prosedyrer.

Sakkyndige instansers merknader
I påvente av utviklingen av nye regler vedrørende luftfartøyer, som ikke utfører ervervsmessig lufttransport, ser Luftfartstilsynet positivt på implementeringen av forordning (EU) 962/2010. Forordningen medfører ikke endringer i gjeldende regelverk, men utsetter implementering av fremtidige nye regler innenfor et stort område. For Norges vedkommende omfatter luftfartøyer, som ikke utfører ervervsmessig lufttransport ca. 800 stk luftfartøyer. På denne måte vil Luftfartstilsynet få mer tid til å forberede eventuelle fremtidige endringer.

Vurdering
Luftfartstilsynet ser positivt på innføringen av forordning (EU) 962/2010, som vil bidra til å sikre og opprettholde et høyt, ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa. Dette vil være positivt for flysikkerheten. Departementet støtter tilsynets vurdering.

Konklusjon
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordning (EU) 962/2010 ble vedtatt av Kommisjonen for de europeiske fellesskaper 26. oktober 2010. Forordningen trådde i kraft dagen etter offentliggjøringen i Den Europeiske Unions Tidende. Rettsakten er under vurdering i EFTA-/EØS-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.10.2010
Anvendelsesdato i EU
28.10.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 153-153
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.04.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.04.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.04.2011
Anvendes fra i Norge
01.05.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0962
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro