Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: retting av visse språkversjoner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1371 av 5. august 2022 om retting av visse språkversjoner av gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066 om overvåking og rapportering av klimagassutslipp i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1371 of 5 August 2022 correcting certain language versions of Implementing Regulation (EU) 2018/2066 on the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 23.11.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.11.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten korrigerer artikkel 38 nr. 6 i den bulgarske, tsjekkiske, danske, nederlandske, estiske, finske, franske, tyske, italienske, latviske, portugisiske, slovenske og svenske språkversjonen av kommisjonsforordning (EU) 2018/2066 om overvåking og rapportering av klimagassutslipp i tilknytning til direktiv 2003/87/EU (kvotedirektivet). 

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten har ikke rettslige konsekvenser for Norge. Rettsakten vil ikke bli gjennomført i norsk rett da rettingen kun gjelder visse språkversjoner av rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har ikke vært forelagt Spesialutvalget for miljøsaker da den ikke har konsekvenser for Norge.

Vurdering
Forordningen vurderes som EØS-relevant og akseptabel. 

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 5. august 2022. 

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.08.2022
Anvendelsesdato i EU
28.08.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet