Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om auksjoneringstidspunkter

Tittel

Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1359/2013/EU av 17. desember 2013 som endrer direktiv 2003/87/EF for å klargjøre bestemmelser om tidspunkter for auksjonering av klimakvoter

Decision No 1359/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 amending Directive 2003/87/EC clarifying provisions on the timing of auctions of greenhouse gas allowances

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.11.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer EUs klimakvotedirektiv (direktiv 2003/87/EF) artikkel 10(4) om auksjonering av klimakvoter for å gjøre det helt klart at Kommisjonen kan justere tidspunktene for auksjonering av klimakvoter. Dette er en myndighet som Kommisjonen har ment at den har hatt, og det er også tidligere gjennomført endringer i auksjoneringsprofilen (tidspunkt for auksjonering) med hjemmel i den opprinnelige bestemmelsen. Endringene som ble gjort var å auksjonere en viss andel kvoter for perioden 2013-2020 i 2012, først og fremst av hensyn til behovet energiselskaper har for å sikre seg kvoter for framtidig produksjon. Endringsforslaget er således bare en klargjøring, ikke en reell økning i Kommisjonens myndighet.

Beslutningen innebærer at EU-kommisjonen i særlige tilfeller kan endre tidspunktene for auksjonering av klimakvoter i perioden 2013-2020, for å sikre at kvotemarkedet fungerer slik det skal. Beslutningen slår også fast at auksjoneringstidspunktene kun kan endres én gang, for maksimalt 900 millioner kvoter.

Merknader
Rettsakten er hjemlet i EU-traktaten art 192.

Klimakvotedirektivet, som endres gjennom denne rettsakten, er allerede innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Norge inngår i det harmoniserte europeiske kvotesystemet. Staten får inntekter gjennom auksjonering av klimakvoter. Eventuelle endringer av tidspunktene for auksjonering av klimakvoter vil påvirke når staten får sine inntekter. Rettsakten krever ikke regelverksendringer i Norge, og har ingen administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble 6. februar 2014 behandlet i Spesialutvalget for miljø, der Landbruks- og matdepartementet, Olje- og energidepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettakten er en endring av en rettsakt som allerede er innlemmet i EØS-avtalen, og anses EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten presiserer Kommisjonens myndighet, en myndighet Norge tidligere har lagt til grunn at Kommisjonen allerede hadde. Rettsakten er således ikke kontroversiell for Norge. Norge mener denne endringen er nødvendig og ønskelig for å gi støtte til EU-kommisjonens arbeid med tiltak i kvotemarkedet for å heve prisnivået fra et uønsket lavt nivå.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 17.desember 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.07.2012
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.12.2013
Anvendelsesdato i EU
08.01.2014
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.05.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
27.06.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.06.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.06.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D1359
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro