Kvaliteten av strukturstatistikk for næringslivet

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 275/2010 av 30. mars 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 295/2008 når det gjelder kriterier for evaluering av kvaliteten av strukturstatistikk for næringslivet

Commission Reglation (EU) No 275/2010 of 30 March 2010 implementing Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council, as regards the criteria for the evaluation of the quality of structural business statistics

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert november 2010)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EF) nr. 275/2010 gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 295/2008 innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XXI om statistikk. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 295/2008 etablerer et felles rammeverk for innsamling, utarbeidelse, formidling og evaluering av europeisk nærings- og strukturstatistikk. Det følger av rammeforordningen at det skal foretas analyser av nytten av datainnsamlingen, inklusive kvaliteten på dataene målt opp mot kostnadene ved innsamlingen, og da særlig av byrden som påføres næringslivet som leverandører av data. Formålet med den nye kommisjonsforordningen er å etablere evalueringskriterier og nøkkelindikatorer som skal brukes i slike analyser.

Merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven. Forordningen har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
30.03.2010
Anvendelsesdato i EU
21.04.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 37, 25.6.2015, p. 148-153
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.10.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2011
Anvendes fra i Norge
23.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0275
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro