Kunngjøringsskjemaer for EUs database for offentlige anbudsinnbydelser (TED)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1986 av 11. november 2015 som etablerer standardiserte kunngjøringsskjemaer for offentlige anskaffelser og opphever gjennomføringsforordning (EU) nr. 842/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1986 of 11 November 2015 establishing standard forms for the publication of notices in the field of public procurement and repealing Implementing Regulation (EU) No 842/2011

Siste nytt

Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Liechtenstein. EØS-komitebeslutning trer i kraft 1.1.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.12.2015)

Sammendrag av innhold
Gjennomføringsforordning (EU) 2015/1986 av 11. november 2015 inneholder 25 kunngjøringsskjema til bruk for oppdragsgivere som skal kunngjøre sine innkjøp. Skjemaene er delvis videreføring av tidligere skjemaer og delvis innføring av nye, for eksempel til bruk ved kunngjøring av konsesjonskontrakter. Forordningen opphever gjennomføringsforordning 842/2011.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli gjennomført i norsk rett ved at kunngjøringsskjemaene vil bli oversatt til norsk og lagt inn i den norske nettbaserte databasen for kunngjøringer av anskaffelser, som ny forskrift om offentlige anskaffelser, ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene og ny forskrift om konsesjonskontrakter viser til.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten faller under EFTA-Sekretariatets "fast-track" prosedyre.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
11.11.2015
Anvendelsesdato i EU
18.04.2016
Rettsakten erstatter
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 84, 13.12.2018, p. 732-736
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2016
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av basisrettsakter) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1986
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro