Kritierier for finansiering av demonstrasjonsprosjekter for karbonfangst og -lagring og for fornybar energi under CO2-kvotehandelsordningen: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2015/191 av 5. februar 2015 om endring av frister i kommisjonsbeslutning 2010/670/EU når det gjelder utvidelse av visse tidsfrister i artikkel 9 og 11(1) i sistnevnte beslutning

Commission Decision (EU) 2015/191 of 5 February 2015 amending Decision 2010/670/EU as regards the extension of certain time limits laid down in Article 9 and Article 11(1) of that Decision

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.02.2015)

Sammendrag av innhold
Under EUs kvotesystem er det, i henhold til revidert kvotedirektiv for perioden 2013-2020, satt av en kvotereserve på 300 mill kvoter som skal bidra til å finansiere demonstrasjonsprosjekter innen fangst og lagring av CO2 og innovative prosjekter innen fornybar energi. Kvotereserven kalles "New Entrants Reserve 300" (NER 300).

Kvotereserven er et finansielt instrument som skal stimulere til realiseringen av prosjekter. Midlene kommer fra salget av de 300 millioner kvotene. Størrelsen på finansieringen vil derfor avhenge av kvoteprisen på det tidspunktet hvor kvotene blir solgt.

Det har blitt gjennomført to utlysningsrunder. Den første utlysningen fant sted i november 2010, og omfattet 200 av de 300 millioner kvotene. Prosjekter i Norge kunne ikke delta i denne runden da relevant regelverk ikke var innlemmet i EØS-avtalen på utlysningstidspunktet. Den andre utlysningen fant sted 3. april 2013, og omfattet de gjenværende 100 millioner kvotene, samt resterende midler fra fase 1. Det var anledning til å søke om støtte til gjennomføring av prosjekter i Norge. Enova forestod arbeidet med å informere om ordningen og vurdere søknader for aktuelle prosjekter innen fornybar energi. Olje- og energidepartementet var ansvarlig for behandling av norske søknader for CO2-håndteringsprosjekter. Det ble ikke sendt inn prosjektsøknader fra norske myndigheter i andre runde av NER 300.

I kommisjonsbeslutningen om etablering av kriterier for NER 300 ble det satt frister for når prosjekter som gis tilsagn om støtte skal ha foretatt endelig investeringsbeslutning og når prosjektene skal være satt i drift. For fornybarprosjektene ble fristene satt til 2 år og 4 år (etter tidspunktet da støtte til prosjektet ble kunngjort) for hhv. endelig investeringsbeslutning og idriftssettelse. For CO2-håndteringsprosjekter ble de tilsvarende fristene satt til 3 år og 4 år.

I kommisjonsbeslutningen om endring av frister for gjennomføring av prosjekter under EUs støtteordning NER 300 vises det til at den økonomiske krisen i EU har medført at et betydelig antall av prosjektene ikke har klart eller vil klare å foreta endelig investeringsbeslutning innen fristene som er satt. Følgelig vil prosjektene heller ikke være satt i drift innen 4 år. På denne bakgrunn legger kommisjonsbeslutningen opp til å forlenge fristene for endelig investeringsbeslutning, fra 2 til 4 år for fornybarprosjekter og fra 3 til 5 år for CO2-håndteringsprosjekter. Fristen for idriftssettelse økes fra 4 til 6 år. Det foreslås også at fristen automatisk økes med ytterligere ett år dersom prosjektene ikke er satt i drift innen fristen.

Merknader
Rettsakten vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge, ettersom det ikke er bevilget støtte til norske prosjekter.

Kommisjonsbeslutning 2010/670/EF som endres, samt EUs kvotedirektiv (2003/87/EF), er begge innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Vurdering
Forslaget vurderes å være EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Utkastet til kommisjonsbeslutning ble oversendt Europaparlamentet og Rådet for ettersyn med frist 25. januar 2015. Da ingen av disse hadde innsigelser mot den foreslåtte teksten, ble den endelig vedtatt 5. februar og publisert 7. februar 2015.

Rettsakten er behandlet ved skriftlig prosedyre i spesialutvalget for miljøsaker, der Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Landsbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet er representert. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.02.2015
Anvendelsesdato i EU
27.02.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D0191
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro