Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til kosmetikkprodukter og dyrepleieprodukter

Tittel

Kommisjonsavgjerd (EU) 2021/1870 av 22. oktober 2021 om fastsetjing av kriteria for tildeling av EU-miljømerket til kosmetiske produkt og dyrepleieprodukt

Commission Decision (EU) 2021/1870 of 22 October 2021 establishing the EU Ecolabel criteria for cosmetic products and animal care products

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 4.2.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.12.2021)

Sammendrag av innhold

EU Ecolabel har lenge hatt kriterier for miljømerking av såkalte rinse-off kosmetikkprodukter så som såpe og sjampo. I forbindelse med revisjon av disse ble produktgruppen utvidet til å omfatte alle typer kosmetikkprodukter. I tillegg er det utarbeidet et eget vedlegg for merking av produkter som brukes på dyr.

Miljøkravene fokuserer på de vikigste miljøpåvirkningene som produktene medfører i hele produktets livssyklus og fremmer dessuten en sirkulær økonomi. Det er satt krav til følgende miljøparametre: 

  • giftighet overfor vannlevende mekanismer for ingrediensene og produktene
  • biologisk nedbrytning
  • eksludering av en rekke miljø- og helsefarlige stoffer basert på fareklassifisering
  • strenge begrensninger på stoffer som kan medføre allergireaksjoner
  • begrensning i forpakningen og krav om refill av produkter som selges med pumper eller spray
  • bærekraftige råstoffer fra palmeolje, palmekjerneolje og deres derivater
  • funksjonstesting av produkter som skal oppfylle påståtte egenskaper (gjelder produkter som såpe, sjampo, solkrem, fluortannpasta, etc.)

Merknader
Rettslige konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. Rettsakten grupperes som "Rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning".  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. 

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerking har deltatt aktivt i utviklingen av miljøkravene og støtter vedtaket. Kriteriene er relevante og akseptable og vil kunne bidra til at produktenes miljøpåvirkning reduseres på hele det europeiske markedet. Vedtaket anbefales innlemmet i EØS-avtalen. 

Vurdering

Da saken går etter hurtigprosedyren er den ikke forelagt Spesialutvalget for forbrukersaker. Rettsakten er imidlertid forelagt Klima- og miljødepartementet. Rettsakten anses å være EØS-relevant og akseptabel, og anbefales innlemmet i EØS-avtalen. 

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-lanedene.

 
 

 

 

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.10.2021
Anvendelsesdato i EU
15.11.2021
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
04.02.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.02.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.02.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021D1870
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro