Kriterier for lavrisiko aktive stoffer i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1432 av 7. august 2017 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler med hensyn til vilkår for godkjenning av lav-risiko aktive stoffer

Commission Regulation (EU) 2017/1432 of 7 August 2017 amending Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and the Council concerning the placing of plant protection products on the market as regards the criteria for the approval of low-risk active substances

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 31.10.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.11.2017)

Sammendrag av innhold
Både i forordning (EU) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler og i direktiv (EU) 2009/128 om bærekraftig bruk av plantevernmidler, er det bestemmelser som skal stimulere til godkjenning og bruk av lav-risiko preparater fremfor preparater med høyere risiko. Kriteriene for hvilke typer aktive stoffer som kan vurderes som lav-risiko, er gitt i punkt 5 i vedlegg II til forordning (EU) 1107/2009. Disse kriteriene er nå blitt revurdert, og denne forordningen erstatter de gamle kriteriene med nye. De viktigeste endringene er at signalstoffer mellom planter og også slekter av mikroorganismer som er dokumentert ikke er relatert til antibiotikaresistens, kan bli vurdert som lav-risiko aktivt stoff. I tillegg fastslår forordningen at baculovirus er lav-risiko aktivt stoff. Ellers åpnes det for at noen naturlige stoffer kan vurderes som lav-risiko aktive stoffer selv om halveringstid i jord er mer enn 60 dager eller bio-akkumuleringsfaktoren er høyere enn 100.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent. Dette stoffet er vurdert etter kriteriene i 1107/2009.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen skal kunne brukes i her i landet, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med dette aktive stoffet søkes godkjent i Norge vil saksbehandlingen dekkes ved gebyr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section "Phytopharmaceuticals - Legislation".

De endrede kriteriene for lav-risiko stoff vil innebære at noen flere aktive stoffer vil bli godkjent som dette. Mattilsynet er ikke kjent med at noen av de stoffene som nå er klare for godkjenning som lav-risiko stoff, er aktuelle for Norge per i dag.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 27.10.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.03.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.08.2017
Anvendelsesdato i EU
28.08.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.09.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
27.10.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.10.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.10.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.10.2017
Anvendes fra i Norge
30.10.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1432
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro