Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i biocider

Tittel

Delegert kommisjonforordning (EU) 2017/2100 av 4. september 2017 om vitenskapelige kriterier til bestemmelse av hormonforstyrrende egenskaper, jf. europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 528/2012

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 of 4 September 2017 setting out scientific criteria for the determination of endocrine-disrupting properties pursuant to Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.3.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.4.2018)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2017/2100 definerer vitenskapelige kriterier til identifisering av hormonforstyrrende stoffer. Disse kriterier er basert på definisjoner av hormonforstyrrende stoffer og skadelige effekter utviklet av WHO gjennom deres internasjonale program for kjemikaliesikkerhet. Kriteriene reflekterer den foreliggende vitenskapelige og tekniske kunnskap og gjør det mulig å identifisere aktivstoffer med hormonforstyrrende egenskaper mer nøyaktig. I vedlegget til forordningsutkastet defineres kriteriene henholdsvis for mennesker og for ikke-målorganismer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved biocidforskriften. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
I biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 er det fastsatt juridiske konsekvenser for aktivstoffer med hormonforstyrrende egenskaper og for biocidprodukter som inneholder disse stoffene. I henhold til artikkel 5 (3) skal slike stoffer ikke godkjennes. Biocidforordningen fastsatte midlertidige kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer som skulle gjelde fram til Kommisjon fastsatte mer presise kriterier. Disse skulle vært på plass innen 13 desember 2013. De forslåtte kriteriene har kommet fram etter lange faglige prosesser og etter påtrykk gjennom en dom mot Kommisjonen i EU-domstolen.

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 4. september 2017 og publisert i OJ 17. november 2017. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 23. mars 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
04.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
04.09.2017
Anvendelsesdato i EU
07.06.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.02.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.03.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.06.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2018
Anvendes fra i Norge
23.03.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R2100
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro