Krav til rekonfigurerbare radiosystemer

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om rekonfigurerbare radiosystemer

(In preparation) Commission Delegated Regulation on Reconfigurable Radio Systems

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 4.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.5.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har satt i gang en utredningsprosess for å vurdere mulig regulering etter artikkel 3(3)(i) og 4 i Radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU, om krav til rekonfigurerbare radiosystemer (RRS). RRS utnytter kapasiteten i radioutstyr for å endre hvordan utstyret oppfører seg eller ved at radioutstyret kan reprogrammeres ved opplasting av ny programvare. Et typisk eksempel er oppdateringer av programvare som sendes til mobiltelefoner for å sikre at telefonen fortsetter å fungere slik den skal. Det er avgjørende at programvaren som lastes opp i radioutstyr sikrer at utstyret fortsatt oppfyller de grunnleggende kravene som er satt i direktivet. Mangler ved ny programvare som utstyret oppdateres med kan i verste fall endre forutsatt bruk av utstyret og få konsekvenser for bruk av radiospektrum, interoperabilitet, sikkerhet, forstyrrelser eller tilgang til nødtjeneste. Kommisjonen har publisert et veikart for videre utredning https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-66... Veikartet innebærer tre hovedfaser; tidlig utredningsfase, datainnsamlingsfase og analyse. Den tidlige utredningsfasen er i gang, mens datainnsamlingsfasen vil foregå i tredje og fjerde kvartal i 2019. Deretter vil analysefasen settes i gang.

Merknader
Hovedrettsakten, direktiv 2014/53/EU er hjemlet i traktatens artikkel 100 a.

Rettslige konsekvenser
Direktiv 2014/53/EU er gjennomført i norsk rett ved forskrift 15. april 2016 nr. 377 om EØS-krav til radioutstyr. Eventuell tilleggsregulering under direktivet artikkel 3(3)(i) og 4 vil gjennomføres ved endringer i nevnte forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av en eventuell rettsakt anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser for offentlige myndigheter utover den nevnte forskriftsendringen. Rettsakten innebærer plikter for produsenter og andre markedsaktører som gjør radioutstyr tilgjengelig på markedet i EU/EØS. Konsekvensutredningen som er igangsatt av Kommisjonen vil belyse konsekvenser for markedsaktørene.

Sakkyndige instansers merknader
En eventuell rettsakt vil mest sannsynlig følge hurtigprosedyren og dermed ikke bli behandlet i Spesialutvalg. Samferdselsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil vurdere EØS-relevans og om en eventuell rettsakt er akseptabel.

Status
Kommisjonen har publisert et veikart for videre utredning. Konsekvensutredningen skal danne grunnlag for å vurdere behovet for regulering og vil foregå i tredje og fjerde kvartal i 2019. Reguleringsinitiativet vil bli behandlet i Telecommunications Conformity Assessment and Market Surveillance Committee (TCAM) og Radio Equipment Expert Group (RED EG). Nasjonal kommunikasjonsmyndighet deltar i disse gruppene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
28.01.2019
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet