Krav til miljøvennlig utforming: endringer for datalagringsprodukter, elektriske motorer, kjøleapparater, lyskilder, elektroniske skjermer, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og tørketromler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/341 av 23. februar 2021 om endring av forordning (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023 og (EU) 2019/2024 med hensyn til miljøvennlig utforming av tjenere og datalagringsprodukter, elektriske motorer og turtallsregulatorer, kjøleapparater, lyskilder og separat forkoplingsutstyr, elektroniske skjermer, husholdningsoppvaskmaskiner, husholdningsvaskemaskiner og kombinerte husholdningsvaskemaskiner/-tørketromler og kjøleapparater til bruk ved direktesalg

Commission Regulation (EU) 2021/341 of 23 February 2021 amending Regulations (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023 and (EU) 2019/2024 with regard to ecodesign requirements for servers and data storage products, electric motors and variable speed drives, refrigerating appliances, light sources and separate control gears, electronic displays, household dishwashers, household washing machines and household washer-dryers and refrigerating appliances with a direct sales function

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 26.10.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.5.2021)

Denne saken er knyttet til økodesigndirektivet (2009/125/EF). Direktivet er sammen med energimerkeforordningen virkemidler for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Økodesigndirektivet, med underliggende forordninger, pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe i omsetning produkter som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål.

Sammendrag av innhold
Etter publiseringen av økodesignforordningene for tjenere og datalagringsprodukter, elektriske motorer og turtallsregulatorer, kjøleapparater, lyskilder og separat forkoplingsutstyr, elektroniske skjermer, husholdningsoppvaskmaskiner, husholdningsvaskemaskiner og kombinerte husholdningsvaskemaskiner/-tørketromler og kjøleapparater til bruk ved direktesalg i 2019, ble Kommisjonen klar over manglende samsvar i formuleringene i de nevnte produktforordningene.

Forskjellene gjelder særlig referanser til tekniske parametere og deklarerte verdier og konsekvensene for innholdet i teknisk dokumentasjon, samt for verifiseringstoleransene i de ulike forordningene. Forordningen tilføyer derfor en definisjon av deklarerte verdier, samt endrer vedleggene som omhandler teknisk dokumentasjon for å gjøre det klart at deklarerte verdier bør inkluderes. Andre tekniske endringer er også introdusert for å korrigere skrivefeil, forbedre nøyaktigheten, avklare målinger og foreta tekniske tilpasninger til noen parametere. Det er også innført en ny artikkel, Transitional Compliance Equivalence, for fem av produktgruppene. Produktgruppene det gjelder er kjøleapparater, lyskilder, elektroniske skjermer, husholdningsoppvaskmaskiner, husholdningsvaskemaskiner og kombinerte husholdningsvaskemaskiner/-tørketromler. Den nye artikkelen skal sikre at produkter, som nærmere angitt i forordningen, overholder regelverket i overgangsperioden 1. november 2020-28. februar 2021.

Disse endringene vil også bidra til å sikre samsvar med regelverket for energimerking for de av produktgruppene som omfattes av energimerkekrav. Ytterligere mindre tekniske endringer foreslås for å forbedre nøyaktighet, konsistens og kryssreferanser.

Forslaget til endringsforordning ble vedtatt på møtet i forskriftskomiteen for økodesign 11. november 2020. Forordningen inneholder noen felles og spesifikke endringer i åtte forordninger som ble vedtatt i EU i 2019.

Endringsforordningen omfatter blant annet følgende endringer:

• (EU) nr. 2019/424 Tjenere og datalagringsprodukter endres ved at en definisjon av deklarerte verdier tilføyes. Det gjøres endring av vedlegg III Målinger og beregninger ved tilføyelse av en ny bestemmelse knyttet til testmetoder brukt i en overgangsperiode og tilføyelse av to nye tabeller i den forbindelse, samt endring av vedlegg IV Framgangsmåte for verifisering for markedstilsynsformål.

• (EU) nr. 2019/1781 Elektriske motorer og turtallsregulatorer endres ved at en definisjon av deklarerte verdier tilføyes. Det gjøres endring av Vedlegg I Krav til miljøvennlig utforming av motorer og turtallsregulatorer ved tilføyelse av tre nye tabeller, av vedlegg II Måle- og beregningsmetoder og ved endring av vedlegg III Verifiseringsprosedyre ved markedstilsyn.

• (EU) nr. 2019/2019 Kjøleapparater (bl.a. husholdninger) endres ved tilføying av en definisjon av deklarerte verdier. Det gjøres endring av vedlegg III Måle- og beregningsmetoder og av vedlegg IV Verifiseringsprosedyre ved markedstilsyn.

• (EU) nr. 2019/2020 Lyskilder og separat forkoplingsutstyr endres ved en endring av definisjonen av deklarerte verdier, ved endring av vedlegg II Krav til miljøvennlig utforming, ved endring av vedlegg III Unntak for tydeliggjøring av unntakene og ved endring av vedlegg IV Verifiseringsprosedyre ved markedstilsyn.

• (EU) nr. 2019/2021 Elektroniske skjermer endres ved at en definisjon av deklarerte verdier tilføyes, ved endring av vedlegg III Måle- og beregningsmetoder og tilføyelse av en ny bestemmelse knyttet til testmetoder brukt i en overgangsperiode, samt ved endring av vedlegg IV Verifiseringsprosedyre ved markedstilsyn.

• (EU) nr. 2019/2022 Husholdningsoppvaskmaskiner endres ved tilføying av en definisjon av deklarerte verdier. Det gjøres endringer i vedlegg III Måle- og beregningsmetoder og vedlegg IV Verifiseringsprosedyre ved markedstilsyn.

• (EU) nr. 2019/2023 Husholdningsvaskemaskiner og kombinerte husholdningsvaskemaskiner/-tørketromler endres ved tilføying av en definisjon av deklarerte verdier. Det gjøres tekniske avklaringer i vedleggene III Måle- og beregningsmetoder og IV Verifiseringsprosedyre ved markedstilsyn og det gjøres en endring av vedlegg VI Husholdningsvaskemaskiner med flere tromler og kombinerte husholdningsvaskemaskiner/-tørketromler med flere tromler.

• (EU) nr. 2019/2024 Kjøleapparater til bruk ved direktesalg endres ved tilføying av en definisjon av deklarerte verdier. Det gjøres endring av vedlegg III Måle- og beregningsmetoder og av vedlegg IV Verifiseringsprosedyre ved markedstilsyn.

Ikrafttredelse og anvendelse i EU

For å gi de ansvarlige/økonomiske operatører tid til å tilpasse seg, vil endringene beskrevet i ulike artikler, få suksessive anvendelser etter endringsforordningens ikrafttredelse. Artikkel 1, pkt. 3, artikkel 3, pkt. 4, artikkel 5, pkt. 6, artikkel 6, pkt. 3, artikkel 7, pkt. 4, og artikkel 8, pkt. 3 anvendes fra 1. mai 2021. Artikkel 2 og artikkel 4, pkt. 4 anvendes fra 1. juli 2021. Artikkel 4, pkt. 1, 2 og 5 anvendes fra 1. september 2021.

Merknader
Hovedrettsakten - direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) - er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Rettslige konsekvenser
Økodesigndirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011. Dersom forslaget til endringsforordning blir vedtatt i EU, vil den kunne bli gjennomført i norsk rett ved endring av økodesignforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Kommisjonen anser at de foreslåtte endringene er av mindre viktighet og har av den grunn ikke gjennomført en konsekvensanalyse av forordningen. Det antas at Norge ikke skiller seg fra medlemslandene og at vi av den grunn kan anta at det ikke vil være noen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser i Norge, verken for offentlige myndigheter eller private, ved gjennomføring av endringsforordningen.

Sakkyndige instansers merknader
NVE informerte om endringsforordningen på sine nettsider 21. september 2020.

Forslag til endringsforordning ble lagt ut på høring på NVEs nettsider 20. oktober 2020. NVE mottok ingen høringsinnspill.

Vurdering
Regelverksprosessen med endringsforordningen har ikke vært blant NVEs prioriterte prosesser. NVE vurderer endringsforordningen som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av EU 23. februar 2021.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
19.11.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.02.2021
Anvendelsesdato i EU
01.03.2021
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
26.10.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet