Krav til miljøvennlig utforming av sirkulasjonsspumper: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 622/2012 av 11. juli 2012 om endring av rådsforordning (EF) nr. 641/2009 som gjennomfører europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF om krav til miljøvennlig utforming av frittstående sirkulasjonspumper uten pumpehus og produktintegrerte sirkulasjonspumper uten pumpehus

Commission Regulation (EU) No 622/2012 of 11 July 2012 amending Regulation (EC) No 641/2009 with regard to ecodesign requirements for glandless standalone circulators and glandless circulators integrated in products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.6.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.5.2013)

Sammendrag av innhold
Rammedirektivet 2009/125/EF (økodesigndirektivet), fastsetter rammene for utforming av felles (generiske) krav samt produktspesifikke regler (forordninger) for energibruk, forbruk av ressurser og andre miljøpåvirkninger knyttet til energirelaterte produkter. Formålet er å harmonisere kravene til varer som sirkulerer i det indre marked. Rammedirektivet er samtidig også et av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte mål om innen 2020 å redusere klimagassutslippene med minst 20 %, øke andelen fornybar energi i vår totale energibruk til 20 % og øke energieffektiviteten med 20 % i EU sammenlignet med 1990. Kravene retter seg mot produsenter og importører som introduserer produktene til EØS-markedet for første gang. Produkter som tilfredsstiller kravene skal være CE-merket.

Økodesign endringsforordning 622/2012 endrer artikkel 2 Definisjoner, og bilag I og II i den originale forordningen 641/2009 om økodesignkrav til sirkulasjonspumper. Endringsforordningen skal bidra til å tette et smutthull i den originale forordningen. Smutthullet har bestått i at den originale forordningen kunne oppfattes å ikke omfatte sirkulasjonspumper uten pumpehus, mens intensjonen har vært at også disse skulle omfattes av den originale forordningen.

Hjemmel i EU-traktaten:

Hovedrettsakten – direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) – er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95

Hovedrettsakten – direktiv 2010/30/EU (energimerkedirektivet) – er hjemlet i Traktat om den Europeiske Unions Funksjonsmåte (TEUF- traktaten), artikkel 194 (2).Gjeldende

norsk lovgivning og politikk på Økodesignområdet Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Rettslige konsekvenser for Norge.
Vil gjennomføring medføre endring i norsk lovgivning eller annet regelverk? Hvilke lover/forskrifter må i så fall endres? Økodesigndirektiv II (direktiv 2009/125/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 23. februar nr 190 om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften) som trådte i kraft 1. mars 2011. Gjennomføring av kommisjonsforordning Nr. 547 /2012 vil skje gjennom endringer i økodesignforskriften.

Får rettsakten administrative konsekvenser for Norge?

Gjennomføringen av det stadig økende antall forordninger under økodesigndirektivet og energimerkedirektivet vil på lenger sikt kunne medføre administrative konsekvenser for Norge.

Får rettsakten økonomiske konsekvenser i Norge for offentlige myndigheter?
Gjennomføring av stadig flere forordninger under økodesigndirektivet vil på lenger sikt medføre behov for økte administrative ressurser grunnet nye forpliktelser forbundet med tilsyn informasjon om regelverk (indirekte utgifter).

Rettsakten krever forskriftsendring som vurderes å ikke gripe vesentlig inn i norsk handlefrihet og kan derfor grupperes i gruppe 2.

Sakkyndige instansers merknader
Forslag til endringsforordning ble den 09. mai 2011 sendt på høring per e-post til tolv høringsparter representert ved bransjeorganisasjoner, direktorat, departement, standardiseringsorganisasjoner og produsenter. NVE mottok ingen høringsinnspill.

Vurdering
Endringsforordningen vurderes å ikke påvirke norske interesser.

Status
Endringsforordningen 622/2012 (gjeldende forordning 641/2009) ble publisert i Europeiske Tidende (O.J.) den 12. juli 2012.

Kravene i endringsforordningen gjelder med virkning fra 1. januar 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.07.2012
Anvendelsesdato i EU
01.08.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 497-501
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.02.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
31.05.2013
Anvendes fra i Norge
01.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0622
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro