Krav til miljøvennlig utforming av profesjonelle vaskemaskiner, tørketromler og oppvaskmaskiner

Tittel

(Under vurdering) Kommisjonens gjennomføringsforordning som endrer europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av profesjonelle vaskemaskiner, tørketromler og oppvaskmaskiner

(Under consideration) Commission Regulation (EU) No 932/2012 of 3 October 2012 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for professional wet appliances and dryers

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 21.11.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.10.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en ny forordning under økodesigndirektivet som er innlemmet i EØS-avtalen.

Økodesigndirektivet (2009/125/EF) er et av EUs virkemidler for å nå 20-20-20-målene og setter rammer for regelverk om krav til miljøvennlig utforming av produkter. Økodesigndirektivet pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe produkter i omsetning som lever opp til kravene. Forordningene fastsetter minstekrav til produkters energieffektivitet og kan i tillegg sette krav til miljøaspekter og forbruk av ressurser (eks vann). Produsent skal utstyre produktet med CE-merket som indikasjon på alle relevante krav er oppfylt.

Produktene som omfattes av studiene:

• • Profesjonelle vaskemaskiner
• Profesjonelle tørketromler
• Profesjonelle oppvaskmaskiner

Økodesignkrav foreslås oppbygd som de gjeldende økodesignkravene til vaske- og oppvaskmaskiner i husholdninger.

Forslag til økodesignkrav:

• Det foreslås krav om at alle produktene skal ha et nærmere definert standardprogram. Denne muligheten skal være synlig for sluttbrukeren i maskinens programvelger, og maskiner med automatisk programvalg skal innstilles til å velge dette programmet som standard.
• Det foreslås krav til leverandørene om å gjøre spesifikk informasjon tilgjengelig i maskinens bruksanvisning, herunder informasjon om vaskeprogrammenes energi- og tidsforbruk. Flere av de foreslåtte informasjonskravene forutsetter at det innføres en felles europeisk teststandard.
• Det foreslås krav om at en fremtidig teststandard innbefatter sammenhengen mellom mengden av vaskemiddel og maskinens energi- og vannforbruk. Et lavere energiforbruk krever ofte en høyere dose oppvaskmiddel, med mindre nye typer enzymoppvaskmiddel vinner stort innpass på markedet. Dessuten kan bedre brukerinformasjon om optimal såpedosering minske tendensen til overdosering. Såpe er et miljøproblem på grunn av overgjødsling i naturen (eutrofiering).
• Studien poengterer nødvendigheten av felles teststandarder for å implementere effektivitetskrav og merkingsprogrammer, som vil gi sluttbrukeren pålitelige og uavhengige opplysninger om maskinenes forbruk og yteevne. Studiene setter opp lister over de parametrene som en teststandard bør omfatte.

Merknader
Hovedrettsakten – Direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) – er hjemlet i EU-traktatens artikkel 95.

Økodesigndirektivet er implementert i norsk lovgivning som økodesignforskriften, hjemlet i produktkontrolloven.

Den aktuelle forordningen hører hjemme under økodesigndirektivet og vil når den eventuelt vedtas innlemmet i EØS-avtalen bli tatt inn norsk regelverk som en forskriftsendring i økodesignforskriften. Den ferdige rettsakten fra EU antas å tilhøre gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Norske myndigheter er forpliktet til å utføre markedstilsyn med produktene som omfattes av økodesigndirektivet. Dette innebærer butikkontroller, dokumentkontroller og laboratorietesting av stikkprøver blant produktene på markedet. Avhengig av hvilken finansieringsløsning som velges i framtiden for tilsynet vil de administrative og økonomiske konsekvensene fordele seg mellom den ansvarlige for produktet og norske myndigheter. Generelt øker antallet produkter som omfattes av direktivet fortløpende med hver nye forordning og dette øker behovet for tilsyn fra norske myndigheter. Rettsakten innebærer derfor indirekte utgifter for det offentlige.

Sakkyndige instansers merknader
NVE inviterte kjente norske interessenter til deltakelse i fasen der EU-kommisjonen utarbeider produktstudien som ble utført i 2009-2011.

Vurdering
Forordningen vurderes å være EØS-relevant.

Gjennomføringen av forordningen i norsk rett vil ikke kreve lovendringer, men kan gjennomføres ved forskrift hjemlet i produktkontrolloven § 4a.

Forslagene kan få særlige konsekvenser for Norge, hvis fremtidige minstekrav til produktenes energieffektivitet baseres på beregninger hvor en primær energifaktor favoriserer gass fremfor elektrisitet. Det er imidlertid for tidlig å si om dette blir aktuelt, ettersom kravene forutsetter innføring av en europeisk teststandard. Det gjelder for de profesjonelle maskinene, at de i høyere grad enn husholdningsmaskiner er tilkoblet andre energiformer enn elektrisitet, f.eks. gass, damp eller varmtvann.

Status
Studiene for henholdsvis vaskemaskiner og tørketromler og for oppvaskmaskiner ble avsluttet i juli 2011. I løpet av studiene har det vært avholdt to konsultasjonsmøter på hvert av områdene. Prosessen er blitt forsinket, bl.a. fordi det har vært vanskelig å få opplysninger fra fabrikantene. Prosjektgruppen har fått opplysninger fra enkelte fabrikanter og andre som har vært konsultert. Teknologisk Institut i Danmark har f.eks. utformet testmetoder og testet en rekke profesjonelle maskiner innenfor området på frivillig basis og lagt resultatene ut på Dansk Energis hjemmeside. Prosjektgruppen har gjengitt disse testmetodene og testdataene i studierapportene som et bevis på at testmetoder kan bygges opp, og at de kan brukes til å samle inn data om profesjonelle maskiner.

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen, CENELEC, har nå opprettet arbeidsgrupper for utforming av teststandarder.

EU-kommisjonen har invitert til samrådsforum den 29. november 2013. NVE har lagt arbeidsdokumentene ut på sine internettsider.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet