Krav til miljøvennlig utforming av lysstoffrør: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 347/2010 av 21. april 2010 som endrer kommisjonsforordning (EF) nr. 245/2009 med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av lysrør uten innebygd forkopling og høyintensive utladningslamper samt forkoplinger og lysarmaturer som kan drive slike lamper

Commission Regulation (EU) No 347/2010 of 21 April 2010 amending Commission Regulation (EC) No 245/2009 as regards the ecodesign requirements for fluorescent lamps without integrated ballast, for high intensity discharge lamps, and for ballasts and luminaires able to operate such lamps

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 27.1.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.03.2014)

Sammendrag av innhold
Etter at forordning nr 245/2009 om kontor- og veibelysning samt allmenn belysning ble vedtatt, ble det klart at enkelte krav i forordningen måtte endres for å unngå utilsiktede virkninger med hensyn til de omfattede produktenes tilgjengelighet og ytelse. En av de viktigste endringene er at forkoblinger til nødlys og eksplosjonssikre lamper må, gjennom en unntaksbestemmelse, fritas fra krav. Dette må skje hurtigst mulig for å unngå sikkerhetsproblemer. Ellers er ett av hovedmålene med forordning nr 245/2009 å utfase halofosfat (ett-bånds (Osram 20/30 og Philips 29/33)) lysstoffrør. Imidlertid har mange modeller av denne lampetypen havnet i kategorien som fritas fra kravene i forordningen. Dette er ikke tilsiktet. En annen viktig endring av forordning nr 245/2009 er at enkelte lamper, som fra før er fritatt fra energieffektivitetskrav, også må få tilsvarende fritak fra levetidskrav (lamp lumen maintenance and lamp survival) for ikke å bli utilsiktet utfaset. Dette ville fremtvinge en altfor tidlig, og en fullstendig utilsiktet, fjerning av lampetyper som utbyttbare høytrykksnatrium lyskilder, eller hele familien av sirkulære lysstoffrør. En utskiftning av belysningen ville påføre forbrukerne høye utskiftningskostnader. I tillegg er det behov for å koordinere kravene om produktinformasjon i de to forordningene nr 245/2009 om kontor- og veibelysning samt allmenn belysning og forordning nr 244/2009 om ikke-retningsbestemte lyskilder til boliger.

Det foreligger fire hovedkategorier av endringer:

1. Oppklaring av tvetydige bestemmelser

Eksempel:

I Anneks I beskrives tre faser med krav for lysstoffrør uten innebygget forkobling og høytrykksdamplamper. Kravet i tredje fase, dvs. det som inntreffer etter åtte år (2017) er formulert på en tvetydig måte.

Det opprinnelige kravet lyder: Lysstoffrør uten innebygget forkobling skal være konstruert til drift med forkoblinger i energiklasse A2 i følge punkt 2.2, eller bedre.

Det reviderte kravet lyder: Lysstoffrør uten innebygget forkobling skal være konstruert til drift med kun høyfrekvente forkoblinger.

2. Justering av unntaksbestemmelsene

Unntaksbestemmelsene justeres for å unngå

- at enkelte lamper som var ment å dekkes av forordningen, faller utenfor

- å fase ut lamper som etter intensjonen skulle unntas fra forordningen.

Eksempler på justeringer:

• fjerne et utilsiktet unntak for halofosfatlamper
• tilføye unntak for lamper og forkoblinger til nødlys

3. Justering av nivået på enkelte krav

Enkelte krav må justeres for å unngå utilsiktet utfasing av produkter.

Eksempler på krav som må justeres:

- Effektivitetskrav til bestemte kompaktlysstoffrør (CFLs)

- Krav til levetid for bestemte lysstoffrør

4. Bedre koordinering med andre økodesignforordninger og spesielt forordning nr. 244/2009 om ikke-retningsbestemte lyskilder i boliger

Eksempler:

- oppnå en felles tilnærming til unntaksbestemmelser for spesiallamper

- oppnå en felles tilnærming til bestemmelsene som gjelder anbefalte målemetoder ved markedsovervåking

Vurdering
NVE har sendt endringsforordningen til uttalelse hos norske fagmiljøer og den norske produsenten av lysarmaturer,Glamox Luxo lighting. Produsenten og de fagmiljøene som har besvart vår henvendelse mener at endringsforordningen ikke vil ha noen konsekvenser for norske næringsinteresser.

Status
Forordningen har virkningsdato i EU 13. april 2010. Gjennomført i norsk rett: 21.12.2011. Anvendes fra i Norge: 01.01.2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.04.2010
Anvendelsesdato i EU
13.04.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 635-643
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.12.2011
Anvendes fra i Norge
01.01.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0347
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro