Krav til miljøvennlig utforming av komplekse dekodere

Tittel

(Under vurdering) Kommisjonsforordning om gjennomføring av Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF angående krav til miljøvennlig design av komplekse dekodere

(Under consideration) Commission Regulation implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for complex set top boxes

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 27.1.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.1.2013)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen behandler et forslag om en frivillig avtale under økodesigndirektivet vedrørende komplekse dekoderbokser (også kalt komplekse digitale mottakere). Avtalen har vært gjeldende siden 2010, men er ennå ikke akseptert som en avtale under økodesigndirektivet, som kan gjelde i stedet for lovgivning.

Komplekse dekoderbokser kan motta tv-signaler og konvertere tv-signaler fra digitalt signal til analogt signal. De kan dekode krypteringer som brukes i forbindelse med signaler fra betal-tv, og de kan løpende oppdateres av tv-tilbyderen.

Økodesigndirektivet (2009/125/EC) gir mulighet for at en bransje kan fremlegge et forslag til en frivillig avtale om forbedring av deres produkters miljømessige egenskaper. Hvis kravene er ambisiøse nok, og flertallet av produsentene og leverandørene til det europeiske markedet er med i avtalen, kan avtalen erstatte økodesignregler. Bransjen forplikter seg til å føre kontroll med at avtalen overholdes.

Økodesignkrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte mål om innen 2020 å redusere klimagassutslippene med minst 20 %, øke andelen fornybar energi i total energibruk til 20 %, og øke energieffektiviteten med 20 % i EU, sammenlignet med 1990.

Følgende produkter er omfattet av forslaget til den frivillige avtalen:

- Komplekse dekoderbokser til betal-tv, som kan oppdateres fortløpende av brukerens tv-tilbyder - herunder bokser:
- Med ekstra mottaker (tuner)
- Med innebygd harddiskstasjon til opptak og avspilling av programmer
- Som kan dekode HD-signaler (signaler i High Definition-kvalitet)

Følgende produkter er ikke omfattet av forslaget til den frivillige avtalen:
- Produkter med annen primærfunksjon enn å motta tv-signaler er ikke omfattet av avtalen. Eksempler angitt i avtalen er:
Datamaskiner utstyrt med digital tv-mottaker eller såkalt tv-kort
- Spillkonsoller med digital tv-mottaker
- Digitale mottakere med opptaksfunksjon basert på flyttbare medier som VHS, DVD, Blu-ray Disc eller lignende
- Digitale tv-er med innebygd mottaker
- Eksterne utganger i digitale mottakere i datamaskiner (f.eks. USB)
- Enkle dekoderbokser til gratis tv-signaler (ettersom disse er omfattet av økodesignkrav for denne produktgruppen)

Forslag til økodesignkrav i den frivillige avtalen
Alle produkter omfattet av avtalen:
- Krav til produktenes energieffektivitet innføres i to trinn.
- Det stilles krav til produktets årlige energibruk beregnet på bakgrunn av et definert tidsrom. Dette kravet skjerpes i trinn 2.
- I trinn 2 innføres ytterligere krav om automatisk "power down" til et lavt standbyforbruk etter angitt tid.
- Produktene skal dessuten overholde kravene i den tverrgående standby-forordningen (2008/1275/EF).
- Kravene tar høyde for at produkter med ekstra funksjoner, f.eks. tuner, kan ha en høyere energibruk.
- Krav om produktinformasjon til brukeren, som oppfordrer til energieffektiv atferd ved - bruk av produktet, herunder opplysninger om produktets energiforbruk.

Kravene om energieffektivitet foreslås gjennomført i 2 trinn. Første trinn foreslås å ha virkning fra 1. juli 2010, og andre trinn foreslås å ha virkning fra 1. juli 2013. Vær oppmerksom på at avtalen allerede gjelder for underskrivende parter, men at den ennå ikke er akseptert som frivillig avtale under økodesigndirektivet.

Vurdering
Forslagene vurderes ikke å få særlige konsekvenser for Norge i forhold til andre europeiske land.

Et utestående før avtalen kan godkjennes av EU-kommisjonen er kravet til produktenes energiforbruk i standbytilstand. Forslaget inneholder i sin nåværende form krav som er mindre ambisiøse enn standby-forordningens krav (2008/1275/EF), som også gjelder komplekse dekoderbokser.

Andre opplysninger
Dette notatet er skrevet på bakgrunn av forslaget til frivillig avtale, fremlagt av industrien 2. september 2011.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet