Krav til miljøvennlig utforming av industri- og laboratorieovner

Tittel

(Under vurdering) Kommisjonsforordning om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF om krav til miljøvennlig utforming av store rentvannspumper

(Under consideration) Commission Regulation implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for industrial and laboratory furnaces and ovens

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 16.10.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 03.11.2014)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen har gjennomført en forberedende studie av ovner til bruk i industri og laboratorier. Studien undersøker potensialet for mer miljøvennlig utforming av produktene og eventuelle konsekvenser ved å stille krav til produktenes utforming. Studien gransker mulighetene for å innføre en forordning som fastsetter krav til produktenes utforming både når det gjelder energibruk, forbruk av ressurser og andre miljøpåvirkninger.

En eventuell forordning vil ligge innenfor rammene av Økodesigndirektivet (2009/125/EF). Økodesigndirektivet fastsetter minstekrav til produkters energieffektivitet i tillegg til andre krav til miljøaspekter og forbruk av ressurser (f.eks. vann). Det skjer gjennom forordninger som pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe produkter i omsetning som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket.

Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte mål om innen 2020 å redusere klimagassutslippene med minst 20 %, øke andelen fornybar energi i vårt endelige energiforbruk til 20 %, og øke energieffektiviteten med 20 % i EU, sammenlignet med 1990.

Produktgruppen står for 1435 TWh/år energiforbruk. Studien angir et teknisk besparelsespotensial på 90 TWh/år.

Produktene som omfattes av studien er:

• Alle industri- og laboratorieovner, både elektrisitetsdrevne produkter og produkter drevet av fossilt brensel.
• Eksempler:
- Profesjonelle bakerovner benyttet i industrivirksomheter*
- Spraytørkeanlegg
- Store roterovner
- Smelteovner i betongindustrien og jern- og metallindustrien

Produkter unntatt fra studien:
- Enheter som ikke benyttes til oppvarming
- Produkter som omfattes av ENER Lot 22 om ovner til husholdninger og næringskunder. I Lot 22 er det lagt frem forslag om krav til ovner med volum opp til og med 750 liter.*
- Elektrolyse ovner

*Bakerovner benyttet i industrivirksomheter (Lot 4) og bakerovner benyttet i bakerier mv. (Lot 22) kan være likt utformet, og studien for Lot 4 foreslår derfor at kravene som stilles til bakerovner med hensyn til økodesign, skal være de samme uansett hvor ovnene benyttes.

Studiens forslag til økodesignkrav
Krav til alle omfattede produkter:
- Krav om maksimalt varmetap per areal
- Krav til produsenter og importører om å informere om produktets energiforbruk, f.eks. ved å angi effekten på merkeplaten eller ved å utføre nettbasert overvåking

Særlige krav til produkter som drives av fossilt brensel:
- Krav om minimum varmegjenvinningsprosent
- Krav om maksimalt luftoverskuddstall, dvs. krav om hvor mye luft som må tilføres forbrenningsprosessen, og krav til kvaliteten på komponenter for å oppnå en optimal forbrenning

Merknader
Ingen bemerkninger.

Sakkyndige instansers merknader
NVE avholdt et informasjonmøte hos NHO om den forberedende studien høsten 2011. Nyhetssak og høring om møte i samrådsforum på NVE hjemmesider den 30. april, 2014.

Vurdering
Studien reiser ingen særlige problemstillinger for Norge, men teknologiområdet og eventuelle videre aktiviteter er meget relevant for Norge, da det kan omfatte en stor andel av norsk industris energiforbruk. Det forventes dog ikke at elektrisitet diskrimineres som energikilde i forhold til øvrige energikilder.

Det ble på direkte spørsmål fra NVE på 16. mai møtet bekreftet at elektrolyse ikke ville være en del av en eventuell forordning på industriovner. Dette svaret fra konsulenten blir gjengitt i møtereferatet fra EU Kommisjonen.

For norsk industri er det hovedsakelig forslaget om krav i retning av maksimalt varmetap som er relevant, da det på det norske markedet primært finnes elektrisitetsdrevne produkter.

I Norge er industri- og laboratorieovner hovedsakelig drevet av elektrisitet. Hvis elektrisitet ganges med en primær energifaktor på 2,5 i sammenligninger mellom elektrisitetsdrevne produkter og produkter drevet av øvrig brensel, representerer dermed en særlig problemstilling for Norge. NVE har derfor fremført at primærenergifaktoren ikke benyttes i beregninger av energieffektivitet for produktene i denne produktgruppen. I studiet er det i dag tatt hensyn til dette forhold.

Andre opplysninger
Det er gitt innspill om at IED ikke vil være et godt verktøy for å fremme energisparing da hovedfokuset i IED er på utslippsreduksjon. BREF- prinsippet (Best Available Technology REFerence) som ligger under IED vil sannsynlig også bidra til å fremme dagens teknologi fremfor å bidra til utvikling av ny teknologi. I tillegg er neste BREF revisjon for mange produkter først om 5-10 år.

Det er også gitt innspill om at EU-kommisjonen burde vurdere å gjennomføre en mer målrettet studie for de enkelte teknologiområdene, for eksempel tørking, smelting, ovner m.m. med tanke på å innføre økodesign-krav.

Et alternativ til tradisjonell økodesigntenkning med krav til produktet er å sette krav til energi-innhold og CO2-utslipp per tonn vare som blir produsert. Dette gjøres allerede i det frivillige EPD-systemet (Environmental Product Declaration). Dette vil være en god løsning for råvarer produksjon som for eksempel for metaller, sement, etc.

Status
Studien ble gjennomført i perioden 2010-2013.. Det har vært holdt 3 møter for interessenter. Første møte i samrådsforumet ble holdt 16. mai 2014.

EU-kommisjonens konsulent har avsluttet den forberedende studien og EU-kommisjonen konkluderer at det ikke er mulig å gå videre med produktgruppen i sin nåværende form. Produktgruppen er for sammensatt og produktene er ofte en integrert del av en større industriprosess. Det vises også til at produktene er dekket under annen EU-lovgivning:

- Case 6 og 7, store industriovner (betong, jern og metallindustri) anses for å være regulert av ETS-lovgivningen (Emission Trading System).
- Case 2-5, mellomstore ovner anses for at være regulert av IED-lovgivningen (Industrial Emissions Directive)
- Case 1, små laboratorieovner har under 0,4 TWh sparepotensiale og er således under terskelen satt på 1 TWh.

Dataene fra forstudiet vil bli formidlet til DG Environment for evaluering innen IED. For de mellomstore ovnene så vil også data blitt gitt til DG Energy for evaluering innen EED. Det er uvisst hva resultatet av denne prosessen blir.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet