Krav til miljøvennlig utforming av fjernsynsapparater

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 642/2009 av 22. juli 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF angående krav til miljøvennlig design av fjernsyn

Commission Regulation (EC) No 642/2009 of 22 July 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for televisions

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.2.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 06.02.2014)

Sammendrag av innhold
Forordningen om fastsettelse av økodesignkrav til fjernsyn er fastsatt med hjemmel i det overordnede rammedirektivet, Økodesigndirektivet (2005/32/EC). Forordningen trådte i kraft 12. august 2009.

EU har målsetting om å redusere Europas energibruk med 20 prosent innen 2020. Energikrav til produkter er ett av flere virkemidler som blir benyttet i denne sammenheng. Bakgrunnen for EUs mål er miljøhensyn, konkurranseevne og forsyningssikkerhet. Økodesigndirektivet er et rammedirektiv som innfører et system for å sette minstekrav til energibruk av ulike apparater og produkter. Konkrete krav innføres ved implementering av forordninger for hvert enkelt produkt. Ordningen er i utgangspunktet teknologinøytral, men vil medføre at visse teknologier som ikke når de nye kravene, fases ut. Produkter som allerede er på markedet når en forordning trer i kraft vil ikke falle inn under disse kravene.

Økodesigndirektivet (Framework directive on Eco-design of Energy using Products (2005/35/EC)) er en del av EØS-avtalen og ble forankret i norsk lov i juli 2008. Rammedirektivet er forankret i Produktkontrollovens § 4a.

Med fjernsyn forstås TV-apparat eller TV-monitor.

Det forventes at økodesignkravene og en eventuell energimerking av fjernsyn til sammen kan bidra til en reduksjon i elforbruk på 43 TWh per år frem til 2020 innenfor EU.

Beskrivelse av krav
Forordningen stiller krav til effektforbruk i på-, av-, og standbytilstand. Merk at denne forordnings krav for standby- og av-tilstand ikke sammenfallende med kravene i den tverrgående forordningen 1275/2008 om strømforbruk i standby- og av-tilstand. Forordning nr 1275/2008 er av den grunn endret slik at fjernsyn ikke lenger omfattes.

I tillegg stilles det krav til følgende:
• standardinnstilling til hjemmebruk for fjernsyn som leveres med en påtvunget startmeny
• spissverdiforhold for luminans
• opplysninger som produsentene skal stille til rådighet

Energikravene ved på-tilstand introduseres i to trinn:

Fra 20. august 2010 Full HD-oppløsning Alle andre oppløsninger
TV-apparater 20 W + A*1,12*4,3224 W/dm2 20 W + A*4,3224 W/dm2
TV-monitorer 15 W + A*1,12*4,3224 W/dm2 15 W + A*4,3224 W/dm2

 
Kravene i trinn 1 betyr at kun fjernsyn med en energieffektivitet bedre enn gjeldende gjennomsnitt, kan bringes inn i markedet (A = skjermareal i dm2)
 

Fra 1. april 2012 Alle oppløsninger
TV-apparater 16 W + A*3,4579 W/dm2
TV-monitorer 16 W + A*3,4579 W/dm2

 
Kravene i trinn 2 betyr at kun fjernsyn med en energieffektivitet som er minst 20 % bedre enn gjeldende gjennomsnitt, kan bringes inn i markedet.

Energikravene i standby- og av-tilstand introduseres også i to trinn, 7. januar 2010 og 20. august 2011. Se forordningens bilag I pkt 2 for disse kravene.

Merknader
Hovedrettsakten - Direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) - er hjemlet i EU-traktatens artikkel 95.

Økodesigndirektivet er implementert i norsk lovgivning som økodesignforskriften, hjemlet i produktkontrolloven.

Vurdering
Forordningen vurderes å være EØS-relevant og akspetabel.

Andre opplysninger
Regulatorisk komite for økodesign og energimerking stemte den 30. mars 2009 også ja til obligatorisk energimerking av fjernsyn. Forslaget til utformingen av energimerket for fjernsyn ble avvist av Europaparlamentet den 6. mai 2009.

Status
Forordningen ble vedtatt i komitologiprosedyre. Kommisjonen har gjennom ekstern hjelp latt utarbeide en forberedende studie og en konsekvensanalyse. Forslag til forordning med konkrete øko-designkrav har deretter blitt utarbeidet av Kommisjonen. Forslag til forordning har blitt diskutert med medlemsland, bransje- og interesseorganisasjoner i et konsultasjonsforum den 16. oktober 2008.

Forordningen ble behandlet i den regulatoriske komite for økodesign og energimerking av energibrukende produkter (EELEP) den 30. mars 2009. Forordningen ble deretter oversendt til Europaparlamentet for gjennomgang og godkjenning. Kommisjonsforordningen ble endelig formelt vedtatt og publisert den 23. juli 2009 og den trådte i kraft 12. august 2009.

Forordningen ble behandlet i spesialutvalg for Energi 24.2.2011 og funnet EØS-relevant og akseptabel.

Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen februar 2011 og tatt inn i økodesignforskriften 1.3.2011. Kravene gjelder dermed fra og med denne datoen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.07.2009
Gjennomføringsfrist i EU
07.01.2010
Opphører å gjelde
01.03.2021
Hjemmel eller endrer
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 53, 10.09.2015, p. 82-92
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.02.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.02.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.02.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.02.2011
Anvendes fra i Norge
01.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0642
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro