Krav til miljøvennlig utforming av avbruddsfri strømforsyning

Tittel

(Under vurdering) Kommisjonsforordning om gjennomføring av Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF angående krav til miljøvennlig design av avbruddsfri strømforsyning (UPS)

(Under consideration) Commission Regulation implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for uninterruptible power supply (UPS)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 27.1.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 06.02.2014)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen har igangsatt en forberedende studie av avbruddsfrie strømforsyninger, f.eks. batterier - på engelsk kalt uninterruptible power supplies (UPS). Studien er i ferd med å undersøke potensialet for mer miljøvennlig utforming av produktene og eventuelle konsekvenser ved å stille krav til produktenes utforming. Studien kan resultere i en forordning som fastsetter krav til produktenes utforming både når det gjelder energibruk, forbruk av ressurser og andre miljøpåvirkninger.

En eventuell forordning vil ligge innenfor rammene av Økodesigndirektivet (2009/125/EF). Økodesigndirektivet fastsetter minstekrav til produkters energieffektivitet i tillegg til andre krav til miljøaspekter og forbruk av ressurser (f.eks. vann). Det skjer gjennom forordninger som pålegger produsenter og importører i EU-markedet å kun bringe produkter i omsetning som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket.

Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte mål om innen 2020 å redusere klimagassutslippene med minst 20 %, øke andelen fornybar energi i total energibruk til 20 %, og øke energieffektiviteten med 20 % i EU, sammenlignet med 1990.

Produktene som i utgangspunktet omfattes av studien:

UPS til bruk i husholdninger og bedrifter, herunder

1. UPS til bruk ved strømbrudd

2. UPS til å sikre en gitt spenning og frekvens til utstyret som UPS leverer strøm til

Produkter som ikke omfattes av studien:

Egentlige strømproduserende anlegg, f.eks. generatorer eller motorer.

Forslag til økodesignkrav
Studien er ennå ikke kommet med forslag til økodesignkrav. Det er sannsynlig at studien vil foreslå krav til produktenes energieffektivitet og krav om produktinformasjon. Eventuelle krav forventes tidligst å ha virkning fra 2016.

Vurdering
Forslagene vurderes ikke å få særlige konsekvenser for Norge i forhold til andre europeiske land.

Dette notatet er skrevet på bakgrunn av entreprenørenes opplegg til første stakeholdermøte.

Status
Studien ble igangsatt i mars 2012.

Studien er av EU-kommisjonens entreprenører planlagt avsluttet i juni 2014.

Det er en mulighet for at studien og lovgivningsprosessen fører til en frivillig avtale under økodesigndirektivet i stedet for egentlig lovgivning, men det er ennå for tidlig å vurdere.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet