Krav til miljøvennlig urforming av klimaanlegg og komfortvifter (revisjon)

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsforordning om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av klimaanlegg, luft-luft varmepumper og komfortvifter i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF og om oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2012 med hensyn til miljøvennlig utforming av klimaanlegg og komfortvifter

(In preparation) Commission Regulation laying down ecodesign requirements for air-to-air air conditioners, air-to-air air heat pumps and comfort fans pursuant to implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EU) No 206/2012 with regard to ecodesign requirements for air conditioners and comfort fans

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 30.11.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.11.2019)

Denne saken er knyttet til økodesigndirektivet. Direktivet er sammen med energimerkeforordningen virkemidler for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Økodesigndirektivet, med underliggende forordninger, pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe i omsetning produkter som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Les mer om dette på NVEs nettsider.

I mai 2018 avsluttet EU-Kommisjonen en gjennomgang av økodesignforordning 206/2012 og energimerkeforordning 626/2011 om klimaanlegg (inkludert luft-luft varmepumper) og komfortvifter med sikte på senere revisjon av begge forordningene. Økodesignforordningen er utfyllende regler fra Europakommisjonen til Råds- og Parlamentsdirektiv 2009/125/EF. Nå foreligger et første utkast til en revidert utgave av økodesignforordning 206/2012 og dette EØS-notatet er basert på utkastet.

Sammendrag av innhold

Virkeområdet i utkastet til revidert økodesignforordning er elektriske nettilknyttede luft-luft klimaanlegg, luft-luft varmepumper med nominell kapasitet ≤ 12 kW for kjøling, eller oppvarming hvis apparatet ikke har noen kjølefunksjon, og komfortvifter med elektrisk inngangseffekt ≤ 125 W.

Som de fleste reviderte og nye produktforordninger under økodesigndirektivet, inneholder det aktuelle utkastet en ny bestemmelse (artikkel 6 Circumvention) om forbud mot å bringe i omsetning produkter som er utformet slik at modellens ytelse automatisk endres i en testsituasjon i den hensikt å oppnå gunstigere verdier i den tekniske dokumentasjonen. Bestemmelsen inneholder også et forbud mot at produktets energibruk øker etter en programvareoppdatering med mindre det er innhentet en eksplisitt tillatelse fra sluttbruker før oppdateringen.

Forslag til økodesignkrav

Det skal fortsatt stilles krav til energieffektivitet, lydeffektnivå og informasjon, men energieffektivitet foreslås uttrykt som "ŋ" og oppgitt i prosent (%). Det er fremdeles obligatorisk å oppgi energieffektvitet for gjennomsnittlig klima i EU (Strassbourg).

For komfortvifter foreslås minimumskrav for energieffektivitet uttrykt som evnen til å forflytte luft (SV) målt i luft per minutt per W (m3/min/W). Flyttbare varmepumper for funksjonskrav.

Kravene til ressurseffektivitet og informasjon er knyttet til sirkulærøkonomi og ligner på tilsvarende foreslåtte nye krav i andre reviderte og nye produktforordninger som enten har trådt i kraft eller er under utarbeidelse i i EU.

Eksempler på ressurseffektivitetskrav:

• krav om tilgjengelighet (minimum i 7 år) og leveringstid (maksimum 15 dager) for bestemte reservedeler,

• krav om profesjonelle reparatørers tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon

• krav om at demontering av produktet, med henblikk på materialgjenvinning og resirkulering, skal kunne foregå uten å forårsake forurensning.

Eksempel på nye informasjonskrav:

• dersom apparatets fastsatte energieffektivitet ikke er basert på kaldt klima, skal følgende opplysning gis: «Dette apparatet er ikke ment for bruk i kaldt klima i Europa».

• dersom apparatets fastsatte energieffektivitet ikke er basert på varmt klima, skal følgende opplysning gis: «Dette apparatet er ikke ment for bruk i varmt klima i Europa»

• det skal informeres om minimum varighet (i år) på apparatets garanti

Foreslått virkningsdato for kravene: 1. januar 2022. Imidlertid foreslås det at artikkel 6 Circumvention får virkning samme dag som forordningen trer i kraft i EU.

Merknader
Hovedrettsakten – direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) – er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Rettslige konsekvenser
Økodesigndirektiv II (direktiv 2009/125/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011. Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i økodesignforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
NVE antar foreløpig at den foreslåtte forordningen ikke kan forventes å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere. Antagelsen baserer seg på at økodesignforordning 206/2013, som er under revisjon, allerede er gjennomført i økodesignforskriften. NVE mottok ingen høringsinnspill i forbindelse med høringen av utkast til revidert økodesignforordning august 2019. Det er derfor grunn til å anta at det ikke foreligger vesentlige økonomiske konsekvenser som følge av kravene i utkast til revidert forordning.

Sakkyndige instansers merknader
Den 18. april 2017 informerte NVE om at revisjonsstudien startet opp. NVE publiserte en høring av utkast til revidert økodesignforordning den 5. august 2019. NVE mottok ingen høringsinnspill.

Vurdering
Review av forordningene for klimaanlegg og komfortvifter er prioritert for særskilt oppfølging av NVE. Dette skyldes bla følgende forhold:

- Varmepumper er utpekt av Kommisjonen som et sentralt produkt i overgangen til et mer effektivt og renere energisystem i EU

- Luft-luft varmepumper har stor utbredelse i Norge.

- Varmepumper inngår som et strategisk nordisk produkt i det nordiske samarbeidet NORDSYN.

Status
Dette notatet er oppdatert på grunnlag av utsendt arbeidsdokument i forbindelse med møtet i samrådsforum 9. september 2019.

Regelverksprosessen under økodesign følger prosedyren Regulatory with Scrutiny (art. 5a par. 1-5).

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet