Krav til miljøvennlig design av elektriske motorer

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 640/2009 av 22. juli 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF angående krav til miljøvennlig design av elektromotorer

Commission Regulation (EC) No 640/2009 of 22 July 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for electric motors.

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.2.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 06.02.2014)

Sammendrag av innhold
Forordningen om fastsettelse av øko-designkrav til elektromotorer er fastsatt med hjemmel i det overordnede rammedirektivet, Øko-designdirektivet (2005/32/EC) ( se eget EØS-notat).

EU har målsetting om å redusere Europas energibruk med 20 prosent innen 2020. Energikrav til produkter er ett av flere virkemidler som blir benyttet i denne sammenheng. Bakgrunnen for EUs mål er miljøhensyn, konkurranseevne og forsyningssikkerhet. Øko-designkravene for elektromotorer kan redusere EUs årlige elforbruk med 135 TWh per år innen år 2020.

Øko-designdirektivet er et rammedirektiv som innfører et system for å sette minstekrav til energibruk og energimerking av ulike apparater og produkter. Konkrete krav innføres ved implementering av forordninger for hvert enkelt produkt. Ordningen er i utgangspunktet teknologinøytral, men vil medføre at visse teknologier som ikke når de nye kravene, fases ut. Produkter som allerede er på markedet når en forordning trer i kraft vil ikke falle inn under disse kravene.

Øko-designdirektivet (Framework directive on Eco-design of Energy using Products (2005/35/EC)) er en del av EØS-avtalen og ble forankret i norsk lov i juli 2008. Rammedirektivet er forankret i Produktkontrollovens § 4a. Forordningen om øko-designkrav til elektromotorer stiller krav til både energieffektivitet og produktinformasjon.

Tidsplan for energieffektivitetskravene:

Virkningsdato Krav Kommentar
16. juni 2011 Elektromotorenes effektivitet skal minst tilsvare effektivitetsklasse IE2 IE2 er definert i forordningens bilag I, pkt. 1.
01. januar 2015 Motorer med merkeytelse på 7,5-375 kW skal enten ha en effektivitet tilsvarende effektivitetsklasse IE3, eller oppfylle kravene i effektivitetsklasse IE2, og være utstyrt med en frekvensomformer. IE3 er definert i forordningens bilag I, pkt. 1. IE2 er definert i forordningens bilag I, pkt. 1.
01. januar 2017 Motorer med merkeytelse på 0,75-375 kW skal enten ha en effektivitet tilsvarende effektivitetsklasse IE3, eller oppfylle kravene i effektivitetsklasse IE2, og være utstyrt med en frekvensomformer. IE3 er definert i forordningens bilag I, pkt. 1. IE2 er definert i forordningens bilag I, pkt. 1.

 
Krav om produktinformasjon innføres trinnvis til de samme datoene.

Merknader
Det gjøres oppmerksom på at et omarbeidet øko-designdirektiv - "recast" (2009/125/EF) trådte i kraft 20. november 2009. Dette erstatter direktiv 2005/32/EC som er en del av EØS-avtalen. Hovedendringen i det omarbeidede direktivet er at anvendelsesområdet utvides til å omfatte energirelaterte produkter. Dette er et rammedirektiv som de ulike forordninger under ecodesign-direktivet nå vil bli forankret i fremover. Det omarbeidede ecodesign-direktiv er EØS-relevant og krever et eget EØS-vedtak. Her er det en egen prosess med utarbeiding av EØS-vedtak.

Vurdering
Gjennomføringen av forordningen i norsk rett krever ikke lovendringer, men ble gjennomført ved en forskrift hjemlet i produktkontrolloven § 4a.

Status
Forordningen ble vedtatt i komitologiprosedyre. På vegne av Kommisjonen har det blitt utarbeidet en forberedende studie og en konsekvensanalyse. Forslag til forordning med konkrete øko-designkrav til elektromotorer har deretter blitt utarbeidet av Kommisjonen. Forslag til forordning har blitt diskutert med medlemslandene, berørt bransje og interesseorganisasjoner i et konsultasjonsforum den 27. mai 2008. Forordningen ble behandlet i den regulatoriske komite for øko-design og energimerking av energibrukendeprodukter (EELEP) den 11. mars 2009. Forordningen ble deretter oversendt til Europaparlamentet for gjennomgang og godkjenning.

Kommisjonsforordningen ble endelig vedtatt 22. juli 2009 og den trådte i kraft 12. august 2009.

Forordningen ble vedtatt i EØS-komiteen den 11.02.2011.

Forordningen ble gjennomført i norsk rett 23.02.2011.

Forordningen anvendes i Norge fra den 01.03.2011

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
22.07.2009
Anvendelsesdato i EU
16.06.2011
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 53, 10.09.2015, p. 66-74
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.02.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.02.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.02.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.02.2011
Anvendes fra i Norge
01.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0640
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro