Krav til europeiske standarder for alkoholdrevne avtrekksfrie peiser

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2015/547 av 1. april 2015 om hvilke sikkerhetskrav som europeiske standarder for bioetanolpeiser må oppfylle i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF om generell produktsikkerhet

Commission Decision (EU) 2015/547 of 1 April 2015 on the safety requirements to be met by European standards for alcohol-powered flueless fireplaces pursuant to Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council on general product safety

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 10.07.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.04.2015)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutningen med vedlegg fastsetter og spesifiserer nærmere hvilke sikkerhetskrav som europeiske standarder for bioetanolpeiser må oppfylle. Formålet med beslutningen er å bedre sikkerheten ved bioetanolpeiser, slik at risiko for forbrenningsskader, brann og dårlig inneklima kan unngås eller reduseres.

Kommisjonsbeslutningen fastsetter blant annet nærmere krav til konstruksjon og utforming, utstyr og anordninger til montering av peisen, tilleggsutstyr, utslipp, sikkerhetsinformasjon, brukerveiledning og identifikasjon av produsent og importør. I henhold til artikkel 1 i beslutningen, er bioetanolpeiser en anordning som er konstruert for å skape en dekorativ flamme ved forbrenning av alkohol, som primært ikke er egnet for oppvarming og som ikke er konstruert for å monteres med avtrekkskanal. Den gjelder peiser beregnet for innendørs bruk, og omfatter ikke ildsted med forbrenningskammer på under 0,2 l som er særlig ment for matlaging eller for å holde maten varm.

Når det gjelder generelle krav til konstruksjon og utforming skal for eksempel bioetanolpeiser for hjemmebruk ha et maksimal drivstofforbruk som tilsvarer en termisk effekt på 4,5 kW. De skal være laget av materialer som er motstandsdyktig ved maksimumstemperaturer/overflatetemperaturer som er særskilt angitt, og materialene må oppvise tilstrekkelig motstand mot de vanligst forekommende termiske, mekaniske og kjemiske betingelser. Ved bruk av flammeskjermer, må de være utformet og festet til ildstedet på en slik måte at de kan tåle de temperaturer de blir utsatt for. Bruk av dekorative elementer som keramisk tre eller stein er ikke tillatt i forbrenningsområdet.

Bioetanolpeiser må utformes på en slik måte at utilsiktet re-antennelse eller tilbakeslag unngås, og brennende drivstoff i bioetanolpeiser må ikke utgjøre en fare for menneskers helse. Peisen må også utformes på en slik måte at brensel ikke kan samles seg i lukkede kamre i enheten hvor det kan fordampe og forårsake en eksplosjon. Anordningen må videre være utformet på en slik måte at lekkasje av drivstoff unngås.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Bioetanolpeiser er i dag ikke særskilt regulert. I produktkontrolloven oppstilles et generelt sikkerhetskrav for alle forbrukerprodukter. Brann- og eksplosjonsvernloven oppstiller videre krav om at produkter som benyttes ved håndtering av farlig stoff skal være utført slik at de er formålstjenlige og sikre, og til enhver tid i slik stand at det ikke oppstår fare for brann, eksplosjon eller annen ulykke. I mangel på en europeisk standard har i praksis norske myndigheter og bransjen i noen tilfeller vist til og benyttet seg av de krav som oppstilles i blant annet fransk, tysk og svensk standard for å vise hva som kan tilfredsstille kravene i regelverket.

Produkter som oppfyller krav i en nasjonal standard som gjennomfører en europeisk standard utarbeidet i henhold til det generelle produktsikkerhetsdirektivet 2001/95/EF (GPSD), og som er publisert i EF-tidende, presumeres å oppfylle det generelle sikkerhetskravet i artikkel 3 i direktivet. Bestemmelsen er gjennomført i norsk rett ved produktkontrolloven § 3 b. Produktkontrolloven gir ingen konkrete sikkerhetskrav, men ifølge § 3 b anses forbrukerprodukter å være sikre når de er i overensstemmelse med kravene i harmonisert europeisk standard. Et produkt som ikke er i overensstemmelse med en harmonisert-standard kan imidlertid sikkerhetsvurderes etter kriterier gitt i produktkontrolloven § 3 b. Som følge av beslutningen og utarbeidelse av en europeisk standard vil norske myndigheter få tydeligere sikkerhetskrav å vise til, og det vil føre til mer enhetlige krav for disse produktene innen EØS enn det er i dag.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen antas ikke å medføre noen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter. Det kan være at noen produsenter og importører som tidligere har omsatt svært rimelige peiser, vil kunne få noe større utgifter i fremtiden som følge av de nye kravene.

Sakkyndige instansers merknader
Norske myndigheter har deltatt på møter i den Generelle Produktsikkerhets-komiteen og fulgt prosessen med å utarbeide kommisjonsbeslutningen. Flere norske aktører i bransjen har blitt hørt underveis, og norske myndigheter har bidratt med innspill til tekst og innhold. En norsk aktør fra bransjen har også deltatt på møte i Brussel og blant annet fremmet forslag om å unnta bioetanolpeiser med veke og alkoholer med høyt flammepunkt. Forslaget fikk imidlertid ikke gjennomslag hos flere av medlemsstatene.

Rettsakten behandles i spesialutvalget for handelsforenkling hvor alle departementer er representert.

Vurdering
Kommisjonsbeslutningen er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Det finnes i dag ikke en europeisk standard for bioetanolpeiser, selv om det er forbundet betydelig risiko ved bruk av disse. Norske myndigheter kjenner til flere alvorlige hendelser med bioetanolpeiser i Norge, og er positive til at det utarbeides en harmonisert standard for disse produktene. Kommisjonens beslutning som nærmere spesifiserer sikkerhetskrav for en europeisk standard for bioetanolpeiser, vil etter vår vurdering bidra til at disse produktene blir sikrere ved at risikoen for alvorlige forbrenningskader og brann reduseres betraktelig. Produkter som er i overenstemmelse med europeiske standarder som er utarbeidet i henhold til direktiv 2001/95/EF og offentliggjøres i EU tidende presumeres å være sikre i henhold til produktkontrollovens bestemmelser, og vil derfor bidra til at norske markedstilssynsmyndigheter og markedsaktører enklere kan vurdere om et produkt er sikkert. Norske myndigheter har over lengre tid arbeidet med å øke sikkerheten ved bioetanolpeiser og kanner med bioeteanol, gjennom blant annet informasjonstiltak og dialog med bransjen. Norske myndigheter var også en av initiativtakerne til å tilrettelegge for at arbeidet med Europeiske standarder kom i gang for disse produktene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
01.04.2015
Anvendelsesdato i EU
22.04.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 22.3.2018, p. 44-51
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
10.07.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.07.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.07.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
11.07.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D0547
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro