Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av egne direktiv: endringsbestemmelser om donorer av hestefamilien

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 846/2014 av 4. august 2014 om endring av vedlegg D til rådsdirektiv 92/65/EØF når det gjelder kravene til donordyr av hestefamilien

Commission Implementing Regulation (EU) No 846/2014 of 4 August 2014 amending Annex D to Council Directive 92/65/EEC as regards the conditions for donor animals of the equine species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.02.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 06.11.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg D til direktiv 92/65/EØF. Vedlegget fastsetter krav til sædstasjoner og sædlagre som driver EØS-handel med sæd fra dyr av hestefamilien, sauer og geiter. Vedlegget fastsetter også krav til embryoinnsamlings- og -produksjonsgrupper som driver EØS-handel med eggceller/embryo fra dyr av hestefamilien, sauer, geiter og svin. I tillegg fastsetter det krav til donordyrene, sæden, eggcellene og embryoene. Endringene er:

• Kravet om at sædstasjoner skal være under permanent tilsyn av en stasjonsveterinær er erstattet med at stasjonene skal være under tilsyn av en stasjonsveterinær. Endringen er gjort fordi uttak av sæd fra dyr av hestefamilien i stor grad er sesongbetont og at kravet om permanent tilsyn derfor er unødig strengt.

• Kravene til testing av donorhingster er oppdatert i lys av internasjonale standarder (OIE-manualen fra 2013), samt at forordning (EU) nr. 882/2004 (kontrollforordningen) krever at laboratorier som analyserer prøver som tas som ledd i offentlig kontroll må være vurdert og akkreditert etter standarden EN ISO/IEC 17025.

• Kravene til oppsamling og behandling av embryoer fra dyr av hestefamilien er oppdatert i lys av internasjonale standarder (OIEs landdyrhelsekode fra 2013).

• Kravene til testing av donorhingster er endret i lys av at uttak av sæd for handel skjer diskontinuerlig og at det derfor ikke er nødvendig å teste så ofte. For testing av både donorhingster og -hopper er det er det tatt hensyn til at det er utviklet nye tester for smittsom metritt (CEM) og virusarteritt.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten legger til rette for at de norske sædstasjonene som er godkjent for EØS-handel med sæd fra dyr av hestefamilien, sauer eller geiter kan spare kostnader til stasjonsveterinær. Den legger også til rette for at sædstasjonene som er godkjent for EØS-handel med sæd fra dyr av hestefamilien kan spare kostnader til testing av dyrene. Så lenge ingen norske embryoinnsamlings- eller -produksjonsgrupper er godkjent for EØS-handel med eggceller eller embryoer fra dyr av hestefamilien, får endringene i kravene til oppsamling og behandling av embryoer og testing av donorhopper ingen konsekvenser for noen her i landet.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Da rettsakten var på utkaststadiet sendte Mattilsynet den til Veterinærinstituttet og de norske sædstasjonene som blir berørt dersom den tas inn i EØS-avtalen for kommentarer. Det er ikke mottatt svar fra noen av dem.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
04.08.2014
Anvendelsesdato i EU
01.10.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 22.2.2018, p. 331-335
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.02.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.02.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.02.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.02.2015
Anvendes fra i Norge
26.02.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0846
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro