Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dypfryst sæd fra storfe

Tittel

Rådsdirektiv 88/407/EØF av 14. juni 1988 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel med dypfryst sæd fra storfe innenfor Fellesskapet og innførsel av slik sæd

Council Directive 88/407/EEC of 14 June 1988 laying down the animal health requirements applicable to intra- Community trade in and imports of deep-frozen semen of domestic animals of the bovine specie

Siste nytt

Høring om endringsforskrift igangsatt av Mattilsynet 22.1.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra direktivets fortale)

Direktiv 64/432/EØF, sist endret ved forordning (EØF) nr. 3768/85, inneholder bestemmelser om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor Fellesskapet. Direktiv 72/462/EØF, sist endret ved forordning (EØF) nr. 3768/85, omhandler dessuten dyrehelseproblemer ved innførsel av storfe og svin fra tredjestater.

Når det gjelder handel med storfe og svin innenfor Fellesskapet og innførsel av slike dyr fra tredjestater, har nevnte bestemmelser sikret at opprinnelsesstaten garanterer at kravene til dyrehelse overholdes, slik at faren for spredning av dyresykdommer nesten helt kan utelukkes. Likevel er det en viss fare for spredning av slike sykdommer i forbindelse med handel med sæd.

Som et ledd i Fellesskapets politikk for å harmonisere nasjonale dyrehelsebestemmelser om handel med dyr og animalske produkter innenfor Fellesskapet, er det nå nødvendig å opprette en harmonisert ordning for handel med sæd fra storfe innenfor Fellesskapet og innførsel av slik sæd.

Ved handel med sæd innenfor Fellesskapet bør medlemsstaten der det samles opp sæd, være forpliktet til å garantere at sæden er oppsamlet og behandlet ved godkjente og kontrollerte stasjoner, at den kommer fra dyr hvis helsetilstand utelukker fare for spredning av dyresykdommer, at den er oppsamlet, behandlet, lagret og transportert i samsvar med regler som sikrer dens helsemessige kvalitet, og at det under transport til mottakerstaten følger med et helsesertifikat som bekrefter at denne forpliktelsen er overholdt.

På grunn av ulikhetene i medlemsstatenes politikk når det gjelder vaksinasjon mot visse sykdommer, er det berettiget å opprettholde visse tidsbegrensede unntak som gir medlemsstatene adgang til å kreve ytterligere vern mot bestemte sykdommer.

I forbindelse med innførsel av sæd til Fellesskapet fra tredjestater bør det utarbeides en liste over tredjestater på grunnlag av krav til dyrehelse. Uten hensyn til denne listen bør medlemsstatene tillate innførsel av sæd bare fra sædstasjoner som oppfyller bestemte krav, og som er under offentlig kontroll. I tillegg bør det alt etter forholdene fastsettes særskilte krav til dyrehelsen for statene oppført på denne listen. Det kan foretas kontroll på stedet for å undersøke om disse kravene overholdes.

Det bør fastsettes en fremgangsmåte for å løse eventuelle konflikter mellom medlemsstater når det gjelder grunnlaget for å godkjenne en sædstasjon.

Medlemsstatene kan avvise et parti sæd dersom det er fastslått at det ikke er i samsvar med bestemmelsene i dette direktiv. Det må være mulig å sende tilbake denne sæden dersom dette ikke strider mot hensynet til dyrehelsen, og dersom avsenderen eller vedkommendes representant ber om det. Avsenderen eller vedkommendes representant bør kunne underrettes om begrunnelsen for et forbud eller en restriksjon og innhente uttalelse fra en sakkyndig.

For å hindre overføring av visse smittsomme sykdommer bør det, unntatt ved ekstern transitt, foretas innførselskontroll når et parti sæd ankommer Fellesskapets territorium.

Det må fastsettes hvilke tiltak medlemsstatene skal treffe etter slik kontroll når det dreier seg om intern transitt.

En medlemsstat bør kunne treffe hastetiltak dersom det bryter ut en smittsom sykdom i en annen medlemsstat eller i en tredjestat. Faren ved slike sykdommer og de vernetiltak som kreves, bør vurderes på samme måte i hele Fellesskapet. For å oppnå dette bør det innføres en fremgangsmåte for hastesaker i Fellesskapet, der de nødvendige tiltak treffes innenfor Den faste veterinærkomité.

Det bør overlates til Kommisjonen å treffe bestemte tiltak for å gjennomføre dette direktiv. I den forbindelse bør det fastsettes en fremgangsmåte der det opprettes et nært og effektivt samarbeid mellom Kommisjonen og medlemsstatene innenfor Den faste veterinærkomité.

Dette direktiv berører ikke handel med sæd som er produsert før den dag medlemsstatene skal etterkomme direktivet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
14.06.1988
Gjennomføringsfrist i EU
01.01.1990
Anvendelsesdato i EU
01.01.1990

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
31.12.1998
Anvendes fra i Norge
31.12.1998