Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringforordning (EU) nr. 441/2014 av 30. april 2014 om endring av forordning (EF) nr. 29/2009 om fastsettelse av krav til dataforbindelsestjenester i Det felles europeiske luftrommet

Commission Implementing Regulation (EU) No 441/2014 of 30 April 2014 amending Regulation (EC) No 29/2009 laying down requirements on data link services for the single European sky

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.11.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 03.02.2015)

Sammendrag av innhold
Forordordning (EF) nr. 29/2009 fastsetter krav til en samordnet implementering av datalink-tjenester basert på luft-bakke punkt-til-punkt datakommunikasjon (se eget EØS-notat).

I anneks 2 til forordning (EF) nr. 29/2009 defineres luftrommet som forordningen gjelder for.

Kroatia ble medlem av EU 1. juli 2014. Det kroatiske luftrommet må derfor føyes til i listen over luftrom som fremgår av anneks 2 til forordning (EF) nr. 29/2009. Dette er gjort gjennom forordning (EU) nr. 441/2014, som tar «Zagreb FIR» inn i denne listen.

Merknader
Forordning (EU) nr. 441/2014 endrer som nevnt forordning (EF) nr. 29/2009. Forordning (EF) nr. 29/2009 er hjemlet i rammeforordningene (EF) nr. 549/2004 artikkel 8 (1) og (EF) nr. 552/2004 artikkel 3 (5), som igjen er hjemlet i EF-traktaten artikkel 80.2.

Forordning (EF) nr. 29/2009 er gjennomført i norsk rett i forskrift 14. mai 2007 nr. 513 om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring § 2 nr. 5. Forordning (EU nr. 441/2014 vil kunne gjennomføres i norsk rett gjennom endringsforskrift til denne forskriften.

Gjennomføringen av forordning (EU) nr. 441/2014 får ingen praktiske, økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter eller norske aktører.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen ble presentert i Single Sky komitemøte nr. 51 den 22. og 23. oktober 2013. I komitemøtet ble det avklart at det skulle gjennomføres en skriftlig avstemning.

Forordningen ble vedtatt i EU 30. april 2014 og publisert i «Official Journal of the European Union» den 1. mai 2014, med referanse L. 130/37. Forordningen ble tatt inn i EØS avtalen 24. oktober 2014. Forordningen er gjennomført i norsk rett 5. november 2014 gjennom endring av forskrift 14. mai 2007 nr. 513 om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for luftrafikkstyring. Forskriften ble gjennomført uten forutgående høring.

Det er besluttet å endre forordning (EF) No 29/2009 i løpet av vinter/vår 2015. I den forbindelse vil foreliggende forordning bli opphevet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
30.04.2014
Anvendelsesdato i EU
05.02.2016
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 13, 14.2.2019, p. 651-652
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.09.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
24.10.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.11.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0441
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro