Krav til bruk av aluminiumoksid til rensing av fluorid i drikkevann

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 115/2010 av 9. februar 2010 om fastsettelse av kravene til bruk av aktivert aluminiumoksid til rensning av fluorid i naturlig mineralvann og kildevann

Commission Regulation (EU) No 115/2010 of 9 February 2010 laying down the conditions for use of activated alumina for the removal of fluoride from natural mineral waters and spring waters

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.7.2011

EU har fastsatt maksimumsgrenser for fluorinnhold i naturlig mineralvann og kildevann. For å gjøre det mulig å overholde regelverket, ble det i februar 2010 vedatt en forordning som tillater, på visse vilkår, fjerning av fluor ved hjelp av aktivert aluminium. I et EØS-notat som ble offentliggjort 26. november 2010, går det fram at Mattilsynet har vært i kontakt med næringen og er blitt meddelt at høye fluorverdier i naturlig mineralvann og kildevann fra Norge ikke er en aktuell problemstilling. EØS-komiteen vedtok 1. juli 2011 å innlemme forordningen i EØS-avtalen. Forskriften som som gjennomfører forordningen i norsk rett, ble kunngjort 15. juli 2011.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.8.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten stadfester aksept for anvendelse av aktivert aluminium for fjerning av fluor i naturlig mineralvann, jf. artikkel 1(1), og er i overensstemmelse med uttalelse fra EFSA datert 27. september 2006 under spørsmål nr. EFSA-Q-2005-069. Forordningens tekniske krav i forbindelse med fjerning av fluor ved bruk av aktivert aluminium, fremgår av vedlegg I, jf. artikkel 1(2). For øvrig fremgår det av artikkel 3 at kompetent myndighet skal orienteres dersom behandling med aktivert aluminium skal iverksettes, senest tre måneder før start. Videre skal all relevant informasjon, dokumentasjon og analyseresultater overleveres vedkommende myndighet slik at behandlingen kan kontrolleres i forhold til forordningens vilkår i vedlegg I. Behandlet vann skal merkes, jf. artikkel 4.

Bakgrunnen for rettsakten er grenseverdiene for bestanddeler i naturlig mineralvann og kildevann, som fremgår av kommisjonsdirektiv 2003/40/EF og rådsdirektiv 98/83/EF. Rettsaktene oppstiller en maksimumsgrense for fluorinnhold i de nevnte vanntypene. For at operatører i bransjen skal ha en rimelig mulighet for å etterleve regelverket, har Kommisjonen falt ned på at fjerning av fluor ved hjelp av aktivert aluminium, under visse vilkår, kan aksepteres.

Merknader
Forordning (EF) nr. 115/2010 er hjemlet i rådsdirektiv 80/777/EØF. Rådsdirektiv 80/777/EØF er gjennomført i forskrift 4. oktober 2004 nr. 1316 om naturlig mineralvann og kildevann. Den naturlige løsning for gjennomføring av forordning (EU) nr. 115/2010 vil være å foreta en endring av forskriftens § 5 hva angår "Behandling".

Mattilsynet har vært i kontakt med næringen og er blitt meddelt at høye fluorverdier i naturlig mineralvann og kildevann fra Norge ikke er en aktuell problemstilling. Rettsakten antas av den grunn å medføre små eller ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse-og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 9. februar 2010. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
09.02.2010
Anvendelsesdato i EU
10.08.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 675-677
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.07.2011
Anvendes fra i Norge
13.07.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0115
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro