Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om HICC, atranol og kloratranol

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1410 av 2. august 2017 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

Commission Regulation (EU) 2017/1410 of 2 August 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.1.2017)

Sammendrag av innhold

(1) EUs vitenskapskomité for forbrukersikkerhet (SCCS) konkluderte i sin opinion 26 – 27. juni 2012 at 3- og 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl) cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (HICC) [med INCI betegnelse hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde], 2,6-dihydroxy-4-methyl-benzaldehyde (atranol) og 3-chloro-2,6-dihydroxy-4-methyl-benzaldehyde (kloratranol) ikke bør anvendes i kosmetiske produkter, siden de er de parfymeallergenene som har forårsaket det høyeste antallet av kontaktallergi frem til nå.

(2) Der er derfor en potensiell helsemessig risiko for mennesker, og de omtalte stoffene bør derfor forbys i kosmetiske produkter.

(3) HICC er regulert i kosmetikkforordningens vedlegg III, post 79, hvor det fremgår at stoffet skal føres i ingredienslisten – jf. artikkel 19(1)(g), når konsentrasjonen overskrider 0,001 % i «leave-on» produkter og 0,01 % i «rinse-off» produkter. Siden HICC bør forbys i kosmetiske produkter bør oppføringen av stoffet fjernes.

(4) SCCS fastslo i sin opinion den 26.-27. juni 2012, at atranol og kloratranol er naturlige komponenter i ekstrakter fra eikemose (Evernia prunastri) og tremose (Evernia furfuracea), regulert hhv. ved oppføring i post 91 og 92 i vedlegg III i kosmetikkforordningen.

(5) Det er hensiktsmessig å fastsette en rimelig overgangstid slik at industrien kan tilpasse seg de nye forbud og derfor ikke markedsfører eller gjør aktuelle produkter med ett eller flere av disse stoffene tilgjengelig på markedet. Ved fastsettelsen av disse fristene bør der også tas behørig hensyn til disse produktenes potensielle helsemessige risiko for mennesker. Begrensningen for HICC i vedlegg III, post 79 til kosmetikkforordningen bør få fortsatt anvendelse inntil produkter som inneholder det nevnte stoffet ikke lengre er tillatt. Denne oppføringen (post 79) bør derfor først slettes på et senere tidspunkt.

(6) Reformulering av parfymestoffer er en særlig kompleks og langvarig prosedyre. Dette, sammen med forbrukernes bekymringer over endringen i duftegenskaper av parfymestoffer, bør avspeiles i at industrien får lengre frister end normalt i forbindelse med tilpasninger av produkter. Kontaktallergi overfor parfymestoffer er normalt begrenset til huden. Forbrukere med kontaktallergi overfor parfymeallergener er ofte klar over at de ikke kan anvende parfymerte produkter på huden og at de derfor kan unngå dem.

(7) Vedlegg II og III i kosmetikkforordningen bør derfor endres i henhold til dette.

(8) Dette er i overensstemmelse med uttalelse fra Den faste komitéen for kosmetiske produkter.

Overgangstider: se tabell i vedlegget

Nærmere om endringene:

På bakgrunn av SCCS' vurderinger foreslås følgende endringer i kosmetikkforordningens vedlegg II og vedlegg III:

- HICC (post 1380), atranol (post 1381) og kloratranol (post 1382) føres opp på vedlegg II (forbudslisten)

- Post 79/vedlegg III fjernes (jf. pkt 5 ovenfor).

Overgangsperiode: 2 år for å sette produkter med disse substansene på markedet, og 4 år for å trekke tilbake produkter som ikke er i samsvar med denne regeverksendringen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen krever endring i forskrift 8. april 2013 nr. 391 om kosmetikk og kroppspleieprodukter

Økonomiske og administrative konsekvenser

- Administrative konsekvenser:
Forordningen medfører endring av vedlegg II og III til kosmetikkforordningen og er ikke forventet å medføre administrative konsekvenser for norsk næringsliv eller forvaltning.

- Økonomiske konsekvenser for norsk næringsliv:
Bakgrunnen for de nye reglene er at ingrediensene HICC, atranol og kloratranol er parfymeallergener som har forårsaket det høyeste antallet tilfeller av kontaktallergi - mellom én og tre prosent av befolkningen i EU.

Forslaget er utarbeidet i samråd med arbeidsgruppen for kosmetikk, hvor blant annet næringen deltar. Endringen kan gi enkelte omkostninger for næringen, det være seg i form av kostnader til reformulering av produktets innhold eller kassering av produkter. For å minimere disse kostnadene er det foreslått overgangstider som nevnt ovenfor.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.03.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
02.08.2017
Anvendelsesdato i EU
23.08.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 613-615
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.12.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.12.2017
Anvendes fra i Norge
18.12.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1410
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro