Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1666 av 24. juni 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til vilkårene for overvåking av transport og ankomst av forsendelser av visse varer fra grensekontrollstasjonen på ankomststedet til virksomheten på bestemmelsesstedet i Unionen

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1666 of 24 June 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards conditions for monitoring the transport and arrival of consignments of certain goods from the border control post of arrival to the establishment at the place of destination in the Union

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.4.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.9.2020)

Sammendrag av innhold
EUs nye kontrollforordning, forordning (EU) 2017/625, skal tre i kraft i EU 14. desember 2019 og erstatte dagens kontrollforordning, forordning (EF) nr. 882/2004. Forordningen vil gi et godt og helhetlig regelverk for de fleste elementene knyttet til kontrollvirksomhet på matområdet (næringsmidler, fôr, levende dyr, m.m). Kommisjonen (KOM) har i tillegg fått i oppdrag å lage utfyllende regler tilknyttet til hovedreglene i kontrollforordningen (OCR - Official Control Regulation).

Rettsakten stiller opp regler for overvåkningen av forsendelser med produkter omfattet av OCR art. 41(1)(b) (produkter av animalsk opprinnelse mv.) når forsendelser med disse produktene transporteres mellom grensekontrollstasjonen og bestemmelsesstedet i unionen, og de er ment å slippes på markedet. Disse reglene om overvåkning vil gjelde der det i særskilt regelverk er et krav om overvåkning ved denne transporten. Disse reglene er knyttet til de produkter som kan utgjøre en risiko før videre behandling og må derfor overvåkes i større grad.

Art. 2 i rettsakten krever at før transporten videre godkjennes må forsendelsen gjennomgå den nødvendige grensekontrollen med positiv resultat. Videre skal forsendelsen forsegles av kompetent myndighet ved grensekontrollstasjonen, forsendelsen skal ikke lastes av eller splittes opp, og forsendelsen skal transporteres direkte til bestemmelsesstedet som er oppgitt. Kompetent myndighet ved grensekontrollstasjonen skal ved tillatt transport meddele kompetent myndighet ved bestemmelsesstedet om dette.

Art. 3 regulerer mottaket av forsendelsen på bestemmelsesstedet. Her skal ansvarlig ved bestemmelsesstedet for forsendelsen, innen en dag av mottak, meddele til kompetent myndighet på bestemmelsesstedet om mottaket av forsendelsen. Videre skal denne kompetente myndigheten bekrefte i TRACES at forsendelsen har kommet frem (CHED del III). Denne myndigheten skal også gjennomføre kontroll for å sikre at forsendelsens faktisk har kommet frem. Hvis kompetent myndighet ved grensekontrollstasjonen for første ankomst inn i unionen ikke har mottatt en bekreftelse om at forsendelsen har ankommet innen 15 dager etter at de har sendt forsendelsen fra seg, skal de begynne å undersøke hvor forsendelsen befinner seg. Videre oppfølgning ved manglende mottak av forsendelsen på bestemmelsesstedet skal gjennomføres samlet av kompetent myndighet for første ankomst og kompetent myndighet på bestemmelsesstedet.

Rettsakten vil tre i kraft 14. desember 2019, samtidig med den nye kontrollforordningen (2017/625).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil medføre et behov for å etablere en forskrift som gjennomfører rettsakter som berører krav rettet mot import av dyr og produkter, særlig knyttet til transportdelen av regelverket.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes til å ikke medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten stiller opp regler for overvåkningen av forsendelser med animalske næringsmidler (OCR art. 41(1)(b)) når de sendes fra grensekontrollstasjonen der de først ankommer EU/EØS og skal sendes videre til bestemmelsesstedet. Denne regelen er knyttet til de produkter som det er knyttet særlig risiko til og det i tillegg er nevnt i særlige rettsakter at slik overvåkning av forsendelser skal forekomme. Rettsakten gir en god avklaring av pliktene til de forskjellige aktørene, kompetente myndigheter for første ankomst og bestemmelsesstedet og ansvarlige for forsendelsen på bestemmelsesstedet.

Denne rettsakten er funksjonell og vil sikre at man har kontroll med forsendelsen der det er nødvendig, samtidig som den gir en viss fleksibilitet uten å skape et unødvendig merarbeid for partene.

Det forutsettes at det andre regelverket som rettsakten viser til er på plass og tas inn i EØS-avtalen samtidig som denne rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt av EU-kommisjonen 24. juni 2019, og kunngjort i Official Journal 4. oktober 2019.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.06.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.06.2019
Anvendelsesdato i EU
14.12.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av kontrollforordningen (EU) 2017/625) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.03.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.03.2020
Anvendes fra i Norge
07.04.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1666
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro