Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringer til unntaksbestemmelser for sjøtransport av flytende oljer og fett

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/238 av 19. februar 2016 om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 579/2014 som gir unntak fra visse bestemmelser i vedlegg II til europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 når det gjelder transport av flytende oljer og fett til sjøs

Commission Regulation (EU) 2016/238 of 19 February 2016 amending the Annex to Regulation (EU) No 579/2014 granting derogation from certain provisions of Annex II to Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the transport of liquid oils and fats by sea

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.9.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.5.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren i EFTA.

I forordning (EU) nr. 852/2004 er det krav om at bulktransport til sjøs av fett og oljer til humant konsum, skal foregå i beholdere som er forbeholdt transport av næringsmidler. I forordning (EU) nr. 579/2014 gis unntak fra denne bestemmelsen på visse vilkår. Et av disse vilkårene er at tidligere last i beholderne skal være et stoff som er oppført i vedlegget til forordning (EU) nr. 579/2014. Dagens beskrivelse av noen stoffer er ikke presis nok og har skapt misforståelser. Derfor er ammoniumnitrat-løsning og kalsiumammoniumnitrat oppført hver for seg. I tillegg til kalsiumkolorid-løsning er tre ulike kalsiumnitratforbindelser føyd til. European Food Safety Authority (EFSA) har vurdert endringene og finner at de nye stoffene er trygge.

Saken er diskutert og votert i PAFF, EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon næringsmiddelhygiene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettakten medfører endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for næring eller myndigheter i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Presiseringer av stoffer som kan være transportert i tanker der det nå er transporteres flytende fett og oljer til humant konsum, gir tydeligere regelverk. Det at det foreligger en risikovurdering av stoffene, foretatt av EFSA, medfører økt mattrygghet.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.02.2016
Anvendelsesdato i EU
11.03.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 84, 13.12.2018, p. 297-298
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.09.2016
Anvendes fra i Norge
12.09.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0238
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro