Kontrollforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om eksport av dyr og varer og om transitt og omlasting, inkludert endringer som følge av brexit

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2190 av 29. oktober 2020 om endring av delegert forordning (EU) 2019/2124 med hensyn til offisiell kontroll ved grensekontrollstasjoner der forsendelser forlater Unionen, og visse bestemmelser vedrørende transitt og omlasting

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2190 of 29 October 2020 amending Delegated Regulation (EU) 2019/2124 as regards official controls at the border control post where goods leave the Union and certain provisions on transit and transhipment

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.1.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.12.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten, forordning (EU) 2020/XXX, er en del av de rettsakter som endrer EU/EØS-regelverket i forbindelse med Brexit, der Storbritannia (UK) forlater EU og blir definert som et tredjeland. Storbritannia forlot EU den 31. januar 2020 og samtidig startet en overgangsperiode. I denne overgangsperioden har Storbritannia blitt behandlet som om landet fortsatt var en del av EU og EØS. Denne overgangsperioden tar slutt 31. desember 2020 og EU/EØS-regelverket må derfor endres fra 1. januar 2021 for å ta høyde for Storbritannias nye status som et tredjeland.

Rettsakten gjør endringer til forordning (EU) 2019/2124 som omhandler nærmere regler for videretransport, omlasting og transitt, inkludert regler om forsendelser som skal til NATO-baser og forsendelser som skal videre til skip i internasjonal fart.

Endringsrettsakten retter opp flere mindre elementer i 2019/2124 rettsakten, for å ta høyde for sporingsmuligheter når forsendelser flyttes fra lagre og ut av EØS-området eller til NATO- eller US militære-baser. Samt, sikre at alle typer forsendelser som kan utgjøre en risiko er omfattet av reglene i rettsakten.

Den største endringen er knyttet til Brexit og flyten av forsendelser mellom fastlands-Europa og Irland, der forsendelsene må transporteres via Storbritannia. Endringsrettsakten legger opp til en forenklet prosedyre for denne transporten fra en EU/EØS-stat til en annen EU/EØS-stat som går via en stat utenfor EØS-området. Det påpekes at Nord-Irland i denne sammenheng er vurdert som en del av EØS-området. Videre forenkles forhåndsmeldingsprosedyren og registeringen av gjennomført dokumentkontroll for disse forsendelsene for å korte ned på transitt-perioden og gjøre denne prosessen raskere for næringen.

Bakgrunnen er behovet for å rette opp mindre språklige feil knyttet til grunnrettsakten 2019/2124, og forenkle reglene for transitt mellom fastlands-Europa og Irland, når forsendelsene går via Storbritannia. Dette skal bidra til at transitt-forsendelsene kommer seg raskere gjennom Storbritannia.

Endringene som gjøres til 2019/2124 er:

- art. 2(7), presisering i virkeområdet om at Nord-Irland er inkludert i benevningen EU/EØS-området

- art 14, klargjøring av ansvaret til operatøren

- art. 29, art. 31 og art. 32, presisering i forhold sertifikater og dokumenter som følger forsendelsene og hva som skal tilbake til grensekontrollstasjonene for å bekrefte at forsendelsene er sendt ut av EU/EØS

- art. 32 og 33 er endret til å også omfatte animalske produkter

- art. 33, endres for å sikre at informasjon om utsendelsen av forsendelsen blir meddelt til grensekontrollstasjonen der forsendelsen først ankom EØS-området eller varehuset den kom fra, enten via IMSOC eller ved påtegning av sertifikatet

- art. 35, er endret som samme måte som art. 35, bare dette gjelder forsendelser til går til NATO- eller US militære baser

- art. 36, presisering av pliktene til importøren når en forsendelse i transitt blir avvist av stat utenfor EØS

- art. 37, nytt punkt 4a, dekker forenklede regler for transitt via UK for forsendelser som ikke er regulert av dyrehelsekrav. Forhåndsvarsling kan gjøres gjennom andre systemer enn IMSOC (som er plattformen som inneholder TRACES NT som benyttes ellers for forhåndsvarsling av forsendelser), dette inkluderer også informasjon som fremkommer av dokumentkontrollen som skal gjøres av forsendelsene.

Endringene vil tre i kraft 1. januar 2021, samtidig som at overgangsavtalen mellom EU og UK utløper.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring av forskrift 9. mars 2020 nr. 711 om offentlig kontroll – krav til transporten ved import og transitt, forordning (EU) 2019/1666, forordning (EU) 2019/2124 og forordning (EU) 2019/2128. Det er etter Mattilsynets vurdering unødvendig å sende forskriftsendringen på høring, da dette regelverket er allerede fastsatt av EU og vil kunne enkelt informeres om via Mattilsynets nettsider.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes til ikke å medføre ikke noen større økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet, men bidrar til å klargjøre en rekke bestemmelser som kan særlig spare næringen for tid og penger.

Sakkyndige instansers merknader
På grunn av at det haster å innlemme rettsakten er den ikke behandlet i Spesialutvalget på matområdet.

Vurdering
Endringene som gjøres til forordning (EU) 2019/2124 fremstår som fornuftig og nødvendige for å sikre en riktig gjennomføring av disse reglene. Det har vært mangler i regelverket angående kontroll og sporbarhet med forsendelser som legges inn på lagre og som går til NATO- og US militærbaser eller ut av EØS-området.

Et viktig element i denne endringen er justeringen av reglene for forhåndsvarsling og dokumentkontroll i forhold til transitt og Brexit. For at forsendelsene ikke skal bli forsinket og skape kø, har kommisjonen kommet med et forenklet opplegg som ikke krever bruk av IMSOC (TRACES NT). Denne endringen vil bidra til å forenkle prosessen med å behandle forsendelser som skal videre til Irland.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
ettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen X. desember 2020. Rettsakten ble kunngjort i Official Journal den x. desember 2020, med ikrafttredelse 1. januar 2021.

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen ved skriftlig prosedyre i desember 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.10.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.10.2020
Anvendelsesdato i EU
01.01.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R2190
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro