Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser om stempelmerke for kjøtt til konsum i Storbritannia hva angår Nord-Irland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2108 av 16. desember 2020 om endring av vedlegg II til forordning (EU) 2019/627 med hensyn til stempelmerke som skal brukes på kjøtt ment til humant konsum i Storbritannia hva angår Nord-Irland

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2108 of 16 December 2020 amending Annex II to Regulation (EU) 2019/627 as regards the health mark to be used for certain meat intended for human consumption in the United Kingdom in respect of Northern Ireland

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.1.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.2.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten, forordning (EU) 2020/2108, er en del av de rettsakter som endrer EU/EØS-regelverket i forbindelse med Brexit, der Storbritannia (UK) forlater EU og blir definert som et tredjeland. UK forlot EU den 31. januar 2020 og samtidig startet en overgangsperiode. I denne overgangsperioden har UK blitt behandlet som om landet fortsatt var en del av EU og EØS. Denne overgangsperioden tar slutt 31. desember 2020 og EU/EØS-regelverket må derfor endres fra 1. januar 2021 for å ta høyde for UKs nye status som et tredjeland.

Rettsakten endrer forordning (EU) 2019/627 som beskriver hvordan utseendet skal være på det stempelmerke som skal brukes av godkjente virksomheter for å indikere at kjøtt er egnet til mat. Rettsakten oppdaterer listen som beskriver hvordan et medlemsland skal forkortes med to blokkbokstaver. Blokkbokstavene for Storbritannia (UK) oppdateres til Storbritania med hensyn til Nord-Irland (UK(NI). Dette fordi UK, unntatt av Nord-Irland, vil fra 1. januar 2021 være et tredjeland.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsaken endrer forskrift om offentlig kontroll – animalsk produksjon, forordning (EU) 2019/624 og forordning (EU) 2019/627.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Når Storbritannia trer ut av det indre marked, mister vi felles spilleregler, dynamisk utvikling av felles regelverk og den forutsigbarheten og rettssikkerheten som ligger i det institusjonelle rammeverket i EØS. Norge og Storbritannia forhandler nå om en frihandelsavtale som skal ivareta vår handel med varer og tjenester også etter 1. januar 2021. I påvente av frihandelsavtalen er Island, Norge og Storbritannia enige om en midlertidig vareavtale. Den midlertidige vareavtalen trer i kraft 1. januar 2021 og vil gjelde frem til den erstattes av frihandelsavtalen mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia.

Den midlertidige vareavtalen innebærer at norsk næringsliv er sikret videreføring av dagens tollpreferanser, inkludert nulltoll for industrivarer inn til Storbritannia. For tollfrie kvoter for handel med sjømat og landbruksprodukter, videreføres relevante kvoter med utgangspunkt i faktisk handel mellom Storbritannia og Norge gjennom de tilsvarende EU-kvotene. I tillegg videreføres dagens opprinnelsesregler.

Sakkyndige instansers merknader
På grunn av at det haster å innlemme rettsakten er den kun sendt til orientering i Spesialutvalget for matområdet.

Vurdering
Endringen har ingen store konsekvenser for norskt næringsliv fordi den midlertidige vareavtalen viderefører dagens tollpreferanser, inkludert nulltoll for industrivarer inn til Storbritannia. Det samme gjelder for tollfrie kvoter for handel med sjømat og landbruksprodukter, der relevante kvoter videreføres med utgangspunkt i faktisk handel mellom Storbritannia og Norge gjennom de tilsvarende EU-kvotene. I tillegg videreføres dagens opprinnelsesregler.

Rettsakten anses derfor som akseptabel og EØS-relevant.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og trer i kraft 1. januar 2021.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved skriftlig prosedyre i 30. desember 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.12.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.12.2020
Anvendelsesdato i EU
01.01.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R2108
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro