Kontroll av restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter

Tittel

Rådsdirektiv 96/23/EF av 29. april 1996 om kontrolltiltak som skal iverksettes med hensyn til visse stoffer og deres restmengder i levende dyr og animalske produkter, og om oppheving av direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF samt vedtak 89/187/EØF og 91/664/EØF

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra direktivets fortale)

1) Ved direktiv 96/22/EØF vedtok Rådet å opprettholde forbudet mot bruk av visse stoffer med hormonell eller tyreostatisk virkning ved å utvide forbudet til å omfatte beta-agonister med anabol virkning.

2) Europaparlamentet viste 9. mars 1995 bl.a. til at Fellesskapet straks trengte et effektivt og ensartet kontrollsystem og anmodet medlemsstatene om å skjerpe overvåkingen av og kontrollen med bruk av ulovlige stoffer i kjøtt.

3) Ved direktiv 85/358/EØF vedtok Rådet visse regler for påvisning og kontroll av stoffer med hormonell eller tyreostatisk virkning. Disse reglene bør utvides til å omfatte andre stoffer som brukes innenfor husdyrhold for å fremme dyrenes vekst og produktivitet eller til terapeutiske formål, og som kan vise seg å være farlige for forbrukerne på grunn av restmengder.

4) Ved direktiv 86/469/EØF vedtok Rådet visse regler for overvåkingen av et bestemt antall restmengder av farmakologiske stoffer eller stoffer som forurenser miljøet, i landbruksdyr og ferskt kjøtt fra slike dyr. Denne overvåking bør utvides til å omfatte andre dyrearter og alle animalske produkter for konsum.

5) I vedleggene til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 26. juni 1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater(1) i næringsmidler av animalsk opprinnelse er det fastsatt grenseverdier for visse veterinærpreparater.

6) Fellesskapets regelverk om overvåking av restmengder i kjøtt mangler klarhet, noe som medfører forskjellige fortolkninger i de ulike medlemsstater.

7) Det er nødvendig å skjerpe kontrollen som utføres av og i medlemsstatene.

8) I framtiden bør produsenter og andre parter innen oppdrettssektoren i større grad gjøres ansvarlige for kvaliteten og sikkerheten med hensyn til kjøtt for konsum.

9) I de særskilte bestemmelser for de enkelte sektorer vil det bli inntatt særskilte sanksjoner overfor oppdrettere som ikke overholder de bestemmelser i Fellesskapets regelverk som særlig forbyr bruken av visse stoffer med hormonell og anabol virkning innenfor husdyroppdrett.

10) I henhold til artikkel 4 i direktiv 71/118/EØF skal medlemsstatene sikre at det utføres kontroll med sikte på å påvise restmengder av stoffer med farmakologisk virkning, deres derivater og andre stoffer som kan overføres til fjørfekjøtt, og som kan gjøre konsum av ferskt fjørfekjøtt farlig eller skadelig for menneskers helse.

11) Ved direktiv 91/493/EØF er det fastsatt at medlemsstatene skal opprette et overvåkingssystem for å påvise forurensende stoffer som forekommer i akvatisk miljø.

12) Ved direktiv 92/45/EØF er det fastsatt at medlemsstatene, senest innen 30. juni, skal framlegge for Kommisjonen nasjonale tiltak for påvisning av restmengder i rå melk, varmebehandlet melk og melkebaserte produkter, og de restmengdene som skal påvises, er de som er omhandlet i del A gruppe III og del B gruppe II i vedlegg I til direktiv 86/469/EØF.

13) Ved direktiv 89/437/EØF er det fastsatt at medlemsstatene skal sikre at det utføres kontroll med sikte på å påvise restmengder av stoffer med farmakologisk eller hormonell virkning, antibiotika, plantevernmidler, rengjøringsmidler og andre stoffer som er skadelige, eller som lett endrer eggprodukters organoleptiske egenskaper eller gjør konsum av slike produkter farlig eller skadelig for menneskers helse.

14) Ved direktiv 92/45/EØF er det fastsatt at medlemsstatene skal utvide sine planer for påvisning av restmengder for å underkaste kjøtt av viltlevende vilt, dersom det er nødvendig, stikkprøvekontroll med henblikk på å påvise forekomst av forurensende stoffer fra miljøet og la slik overvåking også omfatte kaniner og oppdrettsvilt.

15) Dersom ulovlig bruk av vekts- og produktivitetsfremmende stoffer i forbindelse med husdyroppdrett skal kunne bekjempes effektivt i alle medlemsstater, må det iverksettes tiltak organisert på fellesskapsplan.

16) Egenkontrollsystemer anvendt av produsentgrupper kan spille en viktig rolle for å bekjempe ulovlig bruk av vekstfremmende stoffer. Det er viktig for forbrukerne at disse systemene gir tilstrekkelig garanti for at det ikke finnes slike stoffer i kjøttet; dessuten er en generell europeisk metode viktig for å verne og støtte egenkontrollsystemene.

17) For dette formål bør produsentgrupper bistås i utviklingen av egenkontrollsystemer for å sikre at deres kjøtt er fritt for ikke-tillatte stoffer eller produkter.

18) Det er nødvendig å presisere en rekke bestemmelser i direktiv 86/469/EØF og 85/358/EØF samt i vedtak 89/187/EØF og 91/664/EØF for oppnå en effektiv anvendelse av kontroll og restmengdepåvisning i Fellesskapet. Nåværende regler og endringer av dem bør samles i én enkelt tekst som opphever de ovennevnte rettsakter.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
29.04.1996
Gjennomføringsfrist i EU
30.06.1997
Anvendelsesdato i EU
30.06.1997

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
17.07.1998
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island, Liechtenstein
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.1999
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1999

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.01.2000
Anvendes fra i Norge
27.01.2000

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31996L0023
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro