Konkurranseregler for spesialiseringsavtaler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1218/2010 av 14. desember 2010 om anvendelse av artikkel 101, stk. 3, i traktaten om Den europeiske unions funksjonsmåte på visse kategorier av spesialiseringsavtaler

Commission Regulation (EU) No 1218/2010 of 14 December 2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to certain categories of specialisation agreements

Siste nytt

Høring om initiativet for planlagt revisjon igangsatt av Kommisjonen 13.7.2021 med frist 5.10.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.3.2011)

Sammendrag av innhold
Traktaten om Den europeiske unions virkemåte artikkel 101 setter forbud mot samarbeid som har til formål eller virkning å begrense konkurransen. Traktaten artikkel 101 tilsvarer EØS-avtalen artikkel 53. Artikkel 101 nr. 3 gir unntak fra forbudet dersom de fire angitte vilkårene for unntak er oppfylt. Tidligere forutsatte et unntak etter artikkel 101 nr. 3 et formelt vedtak av Kommisjonen, enten ved enkeltvedtak eller ved unntak for bestemte grupper/typer avtaler, såkalte gruppefritak. Etter ikrafttredelsen av rådsforordning (EF) nr. 1/2003, gir art. 101 nr. 3 et automatisk unntak fra forbudet (legalunntak) dersom vilkårene er oppfylt. Det er foretakenes ansvar å selv vurdere om deres adferd er lovlig i henhold til artikkel 101. Kommisjonen har likevel opprettholdt ordningen med gruppefritak for å lette vurderingen for foretakene og gi de foretak som oppfyller vilkårene i gruppeunntaket en "trygg havn", samt for å gi veiledning til nasjonale konkurransemyndigheter når de håndhever artikkel 101 på slike avtaler. Kommisjonen supplerer i betydelig grad gruppefritakene med omfattende retningslinjer for håndhevingen av artikkel 101. Retningslinjene binder Kommisjonen i dens håndheving av regelverket.

EU-kommisjonen vedtok 14. desember 2010 forordning (EU) nr. 1218/2010, som fastsetter gruppefritak for spesialiseringsavtaler. Forordningen erstatter det tidligere gruppefritaket for denne type avtaler, fastsatt ved forordning (EF) nr. 2658/2000, som opphørte 31. desember 2010. Det nye gruppefritaket trådte i kraft 1. januar 2011.

Det ovennevnte gruppefritaket unntar horisontale avtaler om spesialisering fra forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i traktaten artikkel 101 såfremt nærmere bestemte vilkår er oppfylt. Horisontale samarbeidsavtaler er avtaler inngått mellom foretak som befinner seg på samme omsetningsledd. I de fleste tilfeller er horisontale samarbeidsavtaler inngått mellom konkurrerende foretak.

Kommisjonen har ikke vedatt omfattende endringer i forhold til gjeldende gruppefritak om spesialiseringsavtaler. Gjeldende regelverk er således langt på vei videreført. Kommisjonen har blant annet blant inntatt en presisering av at gruppefritaket også kommer til anvendelse på avtaler der en av avtalepartene kun delvis avslutter produksjonen som omfattes av samarbeidsavtalen.

Videre har Kommisjonen inntatt en definisjon av hva som menes med potensiell konkurrent i henhold til gruppefritaket. For å kunne anses som en potensiell konkurrent i gruppefritakets forstand må det være en realistisk mulighet for at foretaket, på bakgrunn av en liten men varig økning i de relative prisene og innen en periode på tre år, vil kunne foreta de nødvendige investeringer for å kunne entre det relevante markedet.

Kommisjonen har gitt gruppefritaket anvendelse frem til 31. desember 2022.

Kommisjonen har også revidert retningslinjene av 2001 for vurderingen av horisontalt samarbeid iht. artikkel 101. Kommisjonen har bl.a. vedtatt nye kapitler om standardisering og informasjonsutveksling. Kapitlet om produksjonsavtaler er oppdatert og omskrevet for å gjøre det lettere tilgjengelig.

Merknader
Gruppefritaket erstatter kommisjonsforordning (EF) nr. 2658/2000, som er inntatt i EØS-avtalen vedlegg XIV og gjennomført i norsk rett ved forskrift 4. desember 1992 nr. 964 om materielle konkurranseregler i EØS-avtalen. Vedtagelsen av et nytt gruppefritak innebærer at forskriften må endres tilsvarende.

Konkurransetilsynet har før vedtakelsen sendt Kommisjonens forslag til nytt regelverk ut på offentlig høring.

Vurdering
Det nye gruppefritaket er EØS-relevant og akseptabelt.

Saken innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Status
Kommisjonen vedtok det nye gruppefritaket 14. desember 2010. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning 3/2011 av 11. februar 2011. Gruppefritaket er gjennomført i norsk rett ved forskrift 21. februar 2011 nr. 186 om endring i forskrift om materielle konkurranseregler i EØS-avtalen. Forskriften trådte i kraft straks.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.12.2010
Anvendelsesdato i EU
01.01.2011
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 53, 10.09.2015, p. 119-123
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
11.02.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.02.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.02.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.02.2011
Anvendes fra i Norge
21.02.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R1218
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro