Konglomeratdirektivet: endringsbestemmelser om tilsyn med risikokonsentrasjon og konserninterne transaksjoner

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2303 av 28. juli 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som presiserer definisjoner og samordner det utvidede tilsynet med risikokonsentrasjon og konserninterne transaksjoner

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2303 of 28 July 2015 supplementing Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the definitions and coordinating the supplementary supervision of risk concentration and intra-group transactions

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.2.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.6.2017)

Sammendrag av innhold
Forordningen er en teknisk standard som gir utfyllende bestemmelser til finanskonglomeratdirektivet. Bestemmelsene angir nærmere definisjon av konserninterne transaksjoner og risikokonsentrasjon, og kriterier for vurdering av hvorvidt disse er av vesentlig karakter. Videre følger bestemmelser om rapportering, metode og tilsynsmessig oppfølging knyttet til vurderingen av vesentlighet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil rettsakten gjennomføres i norsk rett ved forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det antas at rettsakten ikke vil ha vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.

Status
Den tekniske standarden er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
28.07.2015
Anvendelsesdato i EU
31.12.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
07.10.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.02.2021
Anvendes fra i Norge
09.02.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R2303
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro